เกี่ยวกับวารสาร

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ริเริ่มจัดทำวารสารวิชาการออกเผยแพร่สู่สาธารณชนตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 ภายใต้ชื่อ "วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์" ซึ่งปัจจุบันได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre -TCI) ในกลุ่มที่ 2 โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม- ธันวาคม) เผยแพร่ทั้งในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบตัวเล่ม