ความเป็นตัวแทนของภาพถ่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผู้แต่ง

  • บัณฑูร พานแก้ว คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สุรพงษ์ โสธนะเสถียร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำสำคัญ:

ความเป็นตัวแทน, ภาพถ่าย, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ภาวะโลกร้อน

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องความเป็นตัวแทนของภาพถ่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีวัตถุประสงค์    1) เพื่อหาความเป็นตัวแทนของภาพถ่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การสื่อสารสิ่งแวดล้อมข้ามชาติในประเทศไทย 2) เพื่อเปรียบเทียบการใช้ภาพถ่ายเพื่อการสื่อสารสิ่งแวดล้อมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การสื่อสารสิ่งแวดล้อมข้ามชาติที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาด้วยแนวทางแบบหลังนวสมัย (postmodernism) โดยวิธีการศึกษาแบบสืบสาวรากเหง้า (genealogy) ใช้ทฤษฎีความเป็นตัวแทน (representation) ทฤษฎีสัญญัติศาสตร์ (semiotics) ทฤษฎีภาษาภาพ (visual language) เป็นกรอบในการศึกษา แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามาจากนิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟิกฉบับภาษาไทยและจากเว็ปไซต์กรีนพีซประจำประเทศไทย ผลการศึกษานิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟิกฉบับภาษาไทยตั้งแต่ฉบับที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2544 ถึงฉบับที่ 200 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 200 ฉบับ และเว็ปไซต์กรีนพีซประจำประเทศไทย ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีบทความที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำนวนทั้งสิ้น 1,565 บทความ พบบทความสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและใช้ภาพสารคดีตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟิก จำนวน 25 บทความ และเว็ปไซต์กรีนพีซ 92 บทความ จัดแก่นเรื่องความเป็นตัวแทนของภาพถ่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 แก่นเรื่องหลัก 1) ภาพถ่ายโรงไฟฟ้าถ่านหินถูกนำเสนอให้เป็นตัวแทนของสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2) ภาพหมีขั้วโลกถูกนำมาใช้เป็นปฏิมา (icon) ของผลกระทบของภาพถ่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 3) ภาพกังหันลมและแผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแนวทางการแก้ไข ภาพส่วนใหญ่ถ่ายในเขตอบอุ่นและเขตหนาว การนำเสนอภาพผลกระทบไม่สอดคล้องกับการประเมินพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบสูง เปรียบเทียบการใช้ภาพถ่ายเพื่อการสื่อสารสิ่งแวดล้อมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของนิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟิกและกรีนพีซ พบว่านิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟิกนำเสนอบทความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ต่อเนื่อง ใช้ภาพถ่ายสารคดีประกอบต่อบทความจำนวนมาก และใช้เทคนิคการถ่ายภาพที่หลากหลายมุมมอง เลนส์ แสง และสี ส่วนกรีนพีซมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการสื่อสารด้วยภาพ จากการใช้ภาพกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เปลี่ยนแปลงเป็นภาพสารคดีมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

บัณฑูร พานแก้ว, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

References

บรรณานุกรม
ธนาคารพัฒนาเอเชีย. (2552). เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ภาพรวมของภูมิภาค. กรุงเทพฯ: สำนักงานผู้แทนประจำประเทศไทย
สุรพงษ์, โสธนะเสถียร. (2554). การแสวงหาความรู้แบบหลังนวสมัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ระเบียงทอง.
Allan Radich. (2001). Documentary photography/postmodern commodities. Thesis, Edith Cowan University, Australia.
Belk, Russell W.and Richard W. Pollay. (1985). "Images of ourselves: The good life in twentieth century advertising." Journal of Consumer Research, 11(4): 887-897.
Bell Philip. (2001). Content analysis of visual images. In: Van Leeuwen, T., Jewitt, C. (Eds.), Handbook of Visual Analysis. London, Sage, pp. 10-34.
Charlotte Sievers. (2009). The communication of Greenpeace Campaign strategies of non-profit organisations and their effectiveness regarding the public using the example of Greenpeace. Sweden. University of Gothenburg.
Christine Nesbitt Hills. (2011). Documentary photography as a tool of social change: reading a shifting paradigm in the representation of HIV/AIDS in Gideon Mendel’s photography. Thesis of Master degree, Malmö Högskola, Sweden.
Darryn Anne DiFrancesco and Nathan Young. (2010). Seeing climate change: the visual construction of global warming in Canadian national print media. Cultural Geographies, 18(4): 517–536.
David Eckstein, Vera Künzel and Laura Schäfer. (2017). GLOBAL CLIMATE RISK INDEX 2018, Germanwatch, Berlin, pp 36.
Elizabeth A. Brunner and Kevin Michael DeLuca. (2016). The argumentative force of image networks: Greenpeace’s panmedlated global detox campaign. Argumentative force of image networks. 52: 281-299.
Ella Belfer, James D. Ford and Michelle Maillet. (2017). Representation of Indigenous peoples in climate change reporting. Climatic Change. October 2017.
Fabienne Darling-Wolf and Andrew L Mendelson. (2008). Seeing Themselves Through the Lens of the Other: An Analysis of the Cross-Cultural Production and Negotiation of National Geographic's "The Samurai Way" Story. The Association for Education in Journalism and Mass Communication, pp 285-322.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2015). Summary for Policymakers of IPCC Special Report on Global Warming of 1.5OC. Retrieved from https://report.ipcc.ch/sr15/ pdf/sr15_spm_final.pdf
Lutz Catherine. and Collins Jane Lou. (1993). Reading National Geographic. Chicago: The University of Chicago Press.
Mark Fischetti. (2015). Climate Change Hastened Syria's Civil War Human-induced drying in many societies can push tensions over a threshold that provokes violent conflict. http://www.scientificamerican.com/article/climate-change-hastened-the-syrian-war/, April 7, 2018.
Marta Pikor-Niedziałek. (2010). Visual and context-induced verbal metaphors in national geographic headings and subheadings. Approaches to Text and Discourse Analysis. 10: 37-47.
Nick Lacey. (2009). Image and representation key concepts in media studies. 2ndedition. Palgrave Macmillan, USA.
Pottie-Sherman, Yolande, and Rima Wilkes. (2016). "Visual media and the construction of the benign Canadian border on National Geographic's Border Security." Social & Cultural Geography, 17(1): 81-100.
Schneider, Stephen H. (2001). "What is' dangerous' climate change?" Nature 411 (6833): 17.
Stuart Hall. (1997) Representation: Cultural representations and signifying practices Vol. 2. Sage: pp.1-63
Surapongse Sotanasathien. (2011). Postmodern epistemology. Bangkok. Rabieng-Thong Printing. (In Thai).

Bibliography
Allan Radich. (2001). Documentary photography/postmodern commodities. Thesis, Edith Cowan University, Australia.
Asian Development Bank. (2009). A regional overview of the Economics of Climate Change in Southeast Asia. Bangkok, ADB Thailand Resident Mission. (In Thai)
Belk, Russell W.and Richard W. Pollay. (1985). "Images of ourselves: The good life in twentieth century advertising." Journal of Consumer Research, 11(4): 887-897.
Bell Philip. (2001). Content analysis of visual images. In: Van Leeuwen, T., Jewitt, C. (Eds.), Handbook of Visual Analysis. London, Sage, pp. 10-34.
Charlotte Sievers. (2009). The communication of Greenpeace Campaign strategies of non-profit organisations and their effectiveness regarding the public using the example of Greenpeace. Sweden. University of Gothenburg.
Christine Nesbitt Hills. (2011). Documentary photography as a tool of social change: reading a shifting paradigm in the representation of HIV/AIDS in Gideon Mendel’s photography. Thesis of Master degree, Malmö Högskola, Sweden.
Darryn Anne DiFrancesco and Nathan Young. (2010). Seeing climate change: the visual construction of global warming in Canadian national print media. Cultural Geographies, 18(4): 517–536.
David Eckstein, Vera Künzel and Laura Schäfer. (2017). GLOBAL CLIMATE RISK INDEX 2018, Germanwatch, Berlin, pp 36.
Elizabeth A. Brunner and Kevin Michael DeLuca. (2016). The argumentative force of image networks: Greenpeace’s panmedlated global detox campaign. Argumentative force of image networks. 52: 281-299.
Ella Belfer, James D. Ford and Michelle Maillet. (2017). Representation of Indigenous peoples in climate change reporting. Climatic Change. October 2017.
Fabienne Darling-Wolf and Andrew L Mendelson. (2008). Seeing Themselves Through the Lens of the Other: An Analysis of the Cross-Cultural Production and Negotiation of National Geographic's "The Samurai Way" Story. The Association for Education in Journalism and Mass Communication, pp 285-322.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2015). Summary for Policymakers of IPCC Special Report on Global Warming of 1.5OC. Retrieved from https://report.ipcc.ch/sr15/ pdf/sr15_spm_final.pdf
Lutz Catherine. and Collins Jane Lou. (1993). Reading National Geographic. Chicago: The University of Chicago Press.
Mark Fischetti. (2015). Climate Change Hastened Syria's Civil War Human-induced drying in many societies can push tensions over a threshold that provokes violent conflict. http://www.scientificamerican.com/article/climate-change-hastened-the-syrian-war/, April 7, 2018.
Marta Pikor-Niedziałek. (2010). Visual and context-induced verbal metaphors in national geographic headings and subheadings. Approaches to Text and Discourse Analysis. 10: 37-47.
Nick Lacey. (2009). Image and representation key concepts in media studies. 2ndedition. Palgrave Macmillan, USA.
Pottie-Sherman, Yolande, and Rima Wilkes. (2016). "Visual media and the construction of the benign Canadian border on National Geographic's Border Security." Social & Cultural Geography, 17(1): 81-100.
Schneider, Stephen H. (2001). "What is' dangerous' climate change?" Nature 411 (6833): 17.
Stuart Hall. (1997) Representation: Cultural representations and signifying practices Vol. 2. Sage: pp.1-63
Surapongse Sotanasathien. (2011). Postmodern epistemology. Bangkok. Rabieng-Thong Printing. (In Thai).
บรรณานุกรม
ธนาคารพัฒนาเอเชีย. (2552). เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ภาพรวมของภูมิภาค. กรุงเทพฯ: สำนักงานผู้แทนประจำประเทศไทย
สุรพงษ์, โสธนะเสถียร. (2554). การแสวงหาความรู้แบบหลังนวสมัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ระเบียงทอง.
Allan Radich. (2001). Documentary photography/postmodern commodities. Thesis, Edith Cowan University, Australia.
Belk, Russell W.and Richard W. Pollay. (1985). "Images of ourselves: The good life in twentieth century advertising." Journal of Consumer Research, 11(4): 887-897.
Bell Philip. (2001). Content analysis of visual images. In: Van Leeuwen, T., Jewitt, C. (Eds.), Handbook of Visual Analysis. London, Sage, pp. 10-34.
Charlotte Sievers. (2009). The communication of Greenpeace Campaign strategies of non-profit organisations and their effectiveness regarding the public using the example of Greenpeace. Sweden. University of Gothenburg.
Christine Nesbitt Hills. (2011). Documentary photography as a tool of social change: reading a shifting paradigm in the representation of HIV/AIDS in Gideon Mendel’s photography. Thesis of Master degree, Malmö Högskola, Sweden.
Darryn Anne DiFrancesco and Nathan Young. (2010). Seeing climate change: the visual construction of global warming in Canadian national print media. Cultural Geographies, 18(4): 517–536.
David Eckstein, Vera Künzel and Laura Schäfer. (2017). GLOBAL CLIMATE RISK INDEX 2018, Germanwatch, Berlin, pp 36.
Elizabeth A. Brunner and Kevin Michael DeLuca. (2016). The argumentative force of image networks: Greenpeace’s panmedlated global detox campaign. Argumentative force of image networks. 52: 281-299.
Ella Belfer, James D. Ford and Michelle Maillet. (2017). Representation of Indigenous peoples in climate change reporting. Climatic Change. October 2017.
Fabienne Darling-Wolf and Andrew L Mendelson. (2008). Seeing Themselves Through the Lens of the Other: An Analysis of the Cross-Cultural Production and Negotiation of National Geographic's "The Samurai Way" Story. The Association for Education in Journalism and Mass Communication, pp 285-322.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2015). Summary for Policymakers of IPCC Special Report on Global Warming of 1.5OC. Retrieved from https://report.ipcc.ch/sr15/ pdf/sr15_spm_final.pdf
Lutz Catherine. and Collins Jane Lou. (1993). Reading National Geographic. Chicago: The University of Chicago Press.
Mark Fischetti. (2015). Climate Change Hastened Syria's Civil War Human-induced drying in many societies can push tensions over a threshold that provokes violent conflict. http://www.scientificamerican.com/article/climate-change-hastened-the-syrian-war/, April 7, 2018.
Marta Pikor-Niedziałek. (2010). Visual and context-induced verbal metaphors in national geographic headings and subheadings. Approaches to Text and Discourse Analysis. 10: 37-47.
Nick Lacey. (2009). Image and representation key concepts in media studies. 2ndedition. Palgrave Macmillan, USA.
Pottie-Sherman, Yolande, and Rima Wilkes. (2016). "Visual media and the construction of the benign Canadian border on National Geographic's Border Security." Social & Cultural Geography, 17(1): 81-100.
Schneider, Stephen H. (2001). "What is' dangerous' climate change?" Nature 411 (6833): 17.
Stuart Hall. (1997) Representation: Cultural representations and signifying practices Vol. 2. Sage: pp.1-63
Surapongse Sotanasathien. (2011). Postmodern epistemology. Bangkok. Rabieng-Thong Printing. (In Thai).

Bibliography
Allan Radich. (2001). Documentary photography/postmodern commodities. Thesis, Edith Cowan University, Australia.
Asian Development Bank. (2009). A regional overview of the Economics of Climate Change in Southeast Asia. Bangkok, ADB Thailand Resident Mission. (In Thai)
Belk, Russell W.and Richard W. Pollay. (1985). "Images of ourselves: The good life in twentieth century advertising." Journal of Consumer Research, 11(4): 887-897.
Bell Philip. (2001). Content analysis of visual images. In: Van Leeuwen, T., Jewitt, C. (Eds.), Handbook of Visual Analysis. London, Sage, pp. 10-34.
Charlotte Sievers. (2009). The communication of Greenpeace Campaign strategies of non-profit organisations and their effectiveness regarding the public using the example of Greenpeace. Sweden. University of Gothenburg.
Christine Nesbitt Hills. (2011). Documentary photography as a tool of social change: reading a shifting paradigm in the representation of HIV/AIDS in Gideon Mendel’s photography. Thesis of Master degree, Malmö Högskola, Sweden.
Darryn Anne DiFrancesco and Nathan Young. (2010). Seeing climate change: the visual construction of global warming in Canadian national print media. Cultural Geographies, 18(4): 517–536.
David Eckstein, Vera Künzel and Laura Schäfer. (2017). GLOBAL CLIMATE RISK INDEX 2018, Germanwatch, Berlin, pp 36.
Elizabeth A. Brunner and Kevin Michael DeLuca. (2016). The argumentative force of image networks: Greenpeace’s panmedlated global detox campaign. Argumentative force of image networks. 52: 281-299.
Ella Belfer, James D. Ford and Michelle Maillet. (2017). Representation of Indigenous peoples in climate change reporting. Climatic Change. October 2017.
Fabienne Darling-Wolf and Andrew L Mendelson. (2008). Seeing Themselves Through the Lens of the Other: An Analysis of the Cross-Cultural Production and Negotiation of National Geographic's "The Samurai Way" Story. The Association for Education in Journalism and Mass Communication, pp 285-322.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2015). Summary for Policymakers of IPCC Special Report on Global Warming of 1.5OC. Retrieved from https://report.ipcc.ch/sr15/ pdf/sr15_spm_final.pdf
Lutz Catherine. and Collins Jane Lou. (1993). Reading National Geographic. Chicago: The University of Chicago Press.
Mark Fischetti. (2015). Climate Change Hastened Syria's Civil War Human-induced drying in many societies can push tensions over a threshold that provokes violent conflict. http://www.scientificamerican.com/article/climate-change-hastened-the-syrian-war/, April 7, 2018.
Marta Pikor-Niedziałek. (2010). Visual and context-induced verbal metaphors in national geographic headings and subheadings. Approaches to Text and Discourse Analysis. 10: 37-47.
Nick Lacey. (2009). Image and representation key concepts in media studies. 2ndedition. Palgrave Macmillan, USA.
Pottie-Sherman, Yolande, and Rima Wilkes. (2016). "Visual media and the construction of the benign Canadian border on National Geographic's Border Security." Social & Cultural Geography, 17(1): 81-100.
Schneider, Stephen H. (2001). "What is' dangerous' climate change?" Nature 411 (6833): 17.
Stuart Hall. (1997) Representation: Cultural representations and signifying practices Vol. 2. Sage: pp.1-63
Surapongse Sotanasathien. (2011). Postmodern epistemology. Bangkok. Rabieng-Thong Printing. (In Thai).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-10-24