การคิดตามกลุ่มและผลกระทบต่อการตัดสินใจของสหกรณ์

Main Article Content

วรชัย สิงหฤกษ์

บทคัดย่อ

"การคิดตามกลุม" เปนวิธีการคิดของกลุมซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีแรงกดดันใหมีการปฏิบัติตามมติเอก ฉันท โดยปราศจากการวิเคราะหประเมินขอมูลอยางแทจริง ซึ่งมีผลทําใหการตัดสินใจของสหกรณ์เกิด ความผิดพลาดและเกิดความเสียหายได ซึ่งวิธีการแก้ไขปญหาการคิดตามกลุม มีหลายประการ ตั้งแต การพิจารณาบทบาทของผูบริหารสหกรณ์ การสงเสริมความเห็นที่ขัดแยงกัน การมีสวนรวมของผู เชี่ยวชาญ การระดมสมองเพื่อชวยในการเสนอความคิดเห็นและประเมินความคิดเห็น ตลอดจนการ สร้างกระบวนการตัดสินใจที่โปรงใส ซึ่งขอเสนอดังกลาว สหกรณ์สามารถนําไปประยุกตใชตามความ เหมาะสมกับสภาพและบริบทของสหกรณ์ ซึ่งหากกลุมไดสรางธรรมเนียมการปฏิบัติของการสงเสริม ความคิดเห็นแล้วนั้น และการเปดโอกาสใหมีการทาทายความคิดเห็นของกลุมอยูเสมอ ก็จะชวยปองกัน และแก้ไขปญหาการคิดตามกลุมได้ ตลอดจนการสรางเสริมคุณภาพการตัดสินใจของสหกรณ์ใหดียิ่งขึ้น ต่อไป

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน. (2544). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: เอส แอนด จี กราฟฟค.

ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน. (2545). การคิดตามกลุ่ม Groupthink และผลต่อการตัดสินใจขององค์การ.กรุงเทพมหานคร: เอส แอนด จี กราฟฟค.

ประกอบ คุปรัตน์. (2556). การคิดแบบติดกลุ่ม Groupthink เหตุของการตัดสินใจที่ผิดพลาด. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559, จาก http://pracob.blogspot.com/2013/10/groupthink .html.

ทีมเศรษฐกิจ ไทยรัฐออนไลน์ ฉบับที่ 13. (2558). เปิดบทเรียนฉาว "เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น" ถึงเวลายกเครื่องสหกรณ์ไทย. สืบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2559, จาก https://www.thairath.co.th/ content/492634.

Flowers, M. (1973). “A Laboratory Test of Some Implications of Janis’s Groupthink

Hypothesis.” Journal of Personality and Social Psychology, 1: 288-299.

Irving L. Janis. (1971). Groupthink. Psychology Today. 335-343.

Irving L. Janis. (1972). Victims of Groupthinks. Boston: Houghton Mifflin.

Irving L. Janis. (1982). Groupthink: Psychological studies of policy decisions and fiascoes. Boston: Houghton Mifflin.

Janis, I.L. & L. Mann. (1977). Decision Making: A Psychological Analysis of Conflict, Choice, and Commitment. New York: Free Press.

Johns, G. & A.M. Saks. (1991) . Organizational Behavior: Understanding and Managing Life at Work, 5th ed. Toronto: Addison Wesley Longman.

Longley, J. & D.G. Pruitt. (1980). “Groupthink: A Critique of Janis’ Theory.” Maier, N.R.F.1973. Psychology in Industrial Organization 4th ed. Boston: Houghton