เผยแพร่แล้ว: 2018-12-24

การประยุกต์แนวคิดการจัดการธุรกิจแบบคลัสเตอร์ กรณีศึกษา: กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กิ่งพร ทองใบ, ราณี อิสิชัยกุล, วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ, ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์, รชพร จันทร์สว่าง

26-39

ศักยภาพชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

ฟองจันทร์ หลวงจันทร์ดวง, สุรชัย กังวล, วราภรณ์ นันทะเสน

52-83