บทเรียนจากทศวรรษแรกของคริปโทเคอร์เรนซี

Main Article Content

พรชัย ชุนหจินดา

บทคัดย่อ

นับตั้งแต่มีการเปิดเผยแนวคิดในการพัฒนาคริปโทเคอร์เรนซี ชนิดแรก คือ บิทคอยน์ เมื่อปี พ.ศ. 2551 ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ความสนใจในนวัตกรรมนี้ค่อย ๆ ขยายวงจากกลุ่มนักพัฒนาไปสู่ประชาชนทั่วไป โดยการยอมรับ และใช้งานได้เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ จากการใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มนักพัฒนา ไปจนถึงการเก็งกำไรในปัจจุบัน นอกจากนี้ เทคโนโลยีเบื้องหลังของคริปโทเคอร์เรนซี คือ บล็อกเชน ยังมีศักยภาพสูง จนกลายเป็นหนึ่งในหัวใจของการสร้างกลุ่มธุรกิจใหม่ ที่คาดว่าจะมีมูลค่ามหาศาล นั่นคือ ธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: FinTech) หรือฟินเทค สิ่งเหล่านี้แสดงถึงความสำคัญของคริปโทเคอร์เรนซีต่อทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจ รวมไปถึงภาคประชาชน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจ และสนับสนุนการพัฒนาของวงการการเงิน บทความนี้ จึงนำเสนอแง่มุมต่าง ๆ ของคริปโทเคอร์เรนซี โดยเน้นประเด็นทางเศรษฐกิจการเงินเป็นสำคัญ

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน. (23) ว. 276/2561. (2018). ขอความร่วมมือสถาบันการเงินไม่ให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency). ธนาคารแห่งประเทศไทย

Australian Securities and Investments Commission. (2017). Information Sheet 225 (Info 225). Australian Securities and Investments Commission.

Balcilar M., Bouri E., Gupta R., and Roubaud D. (2017). Can Volume Predict Bitcoin Returns and Volatility? A Quantiles-Based Approach. Economic Modelling. 64. pp. 74 - 81.

Barrdear J. and Kumhof M. (2016). The Macroeconomics of Central Bank Issued Digital Currencies. Bank of England. Working Paper. bitcoin.org. (2009). About bitcoin.org. Web site: ttps://bitcoin.org/en/about-us

Board of Governors of the Federal Reserve System. (2018). How much does It Cost to Produce Currency and Coin?. Federal Reserve Bank.

Brenig C., Accorsi R., and Müller G. (2015). Economic Analysis of Cryptocurrency Backed Money Laundering. Twenty-Third European Conference on Information Systems. ECIS 2015 Completed Research Papers.

Chunhachinda P. (2017). FinTech: Towards Thailand 4.0. Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL). 7 (1). pp. 1 – 23.

Cocco L., Concas G., and Marchesi M. (2017). Using an Artificial Financial Market for studying a Cryptocurrency Market. Journal of Economic Interaction and Coordination. 12 (2). pp 345 – 365.

CoinDesk. (2018). Bitcoin (USD) Price. Web site: https://www.coindesk.com/price/

CoinMarketCap. (2018). Cryptocurrency Market Capitalizations.Web site: https://coinmarketcap.com/

CoinMarketCap. (2018). 24 Hour Volume Rankings (Exchange). Website: https://coinmarket cap.com/exchanges/volume/24-hour/all/

Cointelegraph. (2018). Post-ICO Review: What Happens to the Tokens of the Largest ICOs?. Website: https://cointelegraph.com/news/post-ico-review-what-happens-to-the-tokens-of-the-largest-icos

Forbes. (2018). The Richest People in Cryptocurrency.Web site:https://www.forbes.com/richest-in-cryptocurrency/#508342f71d49

Fry J. and Cheah E. (2016). Negative Bubbles and Shocks in Cryptocurrency Markets. International Review of Financial Analysis. 47. pp. 343 - 352.

Gandal N. and Halaburda H. (2016). Can We Predict the Winner in a Market with Network Effects? Competition in Cryptocurrency Market. Games. 7 (3). pp. 1 - 21.

Gjermundrød H. and Dionysiou I. (2014). Recirculating Lost Coins in Cryptocurrency Systems. International Conference on Business Information Systems. Conference Paper. pp 229 - 240.

Harwick C. (2016). Cryptocurrency and the Problem of Intermediation. The Independent Review. 20 (4). pp. 569 - 588.

Hayes A.S. (2017). Cryptocurrency Value Formation: An Empirical Study Leading to a Cost of Production Model for Valuing Bitcoin. Telematics and Informatics. 34 (7). pp. 1308 -1321.

ICOdata. (2018). Funds raised in 2018. Web site: https://www.icodata.io/stats/2018

Katsiampa P. (2017). Volatility Estimation for Bitcoin: A Comparison of GARCH Models. Economics Letters. 158. pp. 3 - 6.

Kim Y.B., Kim J.G., Kim W., Im J.H., Kim T.H., Kang S.J., and Kim C.H. (2016). Predicting Fluctuations in Cryptocurrency Transactions Based on User Comments and Replies. PLoS ONE. 11 (8). pp. 1 - 17.

Lee T. (2018). As Bitcoin's Price Plunges, Skeptics Say the Cryptocurrency has No Value. Here’s One Argument for Why They're Wrong. CNBC. Website: https://www.cnbc.com/2018/01/16/skeptics-say-bitcoin-has-no-value-heres-why-theyre-wrong.html

Li X. and Wang C.A. (2017). The Technology and Economic Determinants of Cryptocurrency Exchange Rates: The Case of Bitcoin. Decision Support Systems. 95. pp. 49 - 60.

Nadarajah S. and Chu J. (2017). On the Inefficiency of Bitcoin. Economics Letters. 150. pp. 6 - 9.Nakamoto S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Web site: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

Nakamoto S. (2008). Bitcoin P2P e-Cash Paper.Web site: https://www.mail-archive.com/[email protected]&q=from:%22Satoshi+Nakamoto%22

Panigirtzoglou N. (2017). JPMorgan Strategist: Bitcoin Futures can 'Add Legitimacy' to Potential Emerging Asset Class. CNBC. Web site: https://www.cnbc.com/2017/12/01/jpmorgan-strategist-bitcoin-futures-can-add-legitimacy.html

Peterson T. (2017). Metcalfe’s Law as a Model for Bitcoin’s Value. Working Paper.

Pieters G. and Vivanco S. (2017). Financial Regulations and Price Inconsistencies across Bitcoin Markets. Information Economics and Policy. 39. pp. 1 - 14.

Powell J. (2018). Cryptocurrency Market will hit $1 Trillion Valuation This Year. CNBC. Website: https://www.cnbc.com/2018/02/13/cryptocurrency-market-to-hit-1-trillion-valuation-in-2018 rakenceo.html

Raymaekers W. (2015). Cryptocurrency Bitcoin: Disruption, Challenges and Opportunities. Journal of Payments Strategy & Systems. 9 (1). pp. 30 - 46.

Saito K. and Iwamura M. (2018). How to Make a Digital Currency on a Blockchain Stable. Working Paper.

Scott B. (2016). How Can Cryptocurrency and Blockchain Technology Play a Role in Building Social and Solidarity Finance?. United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD). Working Paper.

Securities and Exchange Commission. (2017). Report of Investigation Pursuant to Section 21(a) of the Securities Exchange Act of 1934: The DAO. Securities and Exchange Commission.

Stiglitz J. (2017). Bitcoin ‘Ought to Be Outlawed,’ Nobel Prize Winner Stiglitz Says. Bloomberg. Web site: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-29/bitcoin-ought-to-be-outlawed-nobel-prize-inner- stiglitz-says-jal10hxd

Urquhart A. (2016). The Inefficiency of Bitcoin. Economics Letters. 148. pp. 80 - 82.

Van Vliet B. (2018). An Alternative Model of Metcalfe’s Law for Valuing Bitcoin. Economics Letters. 165. pp. 70 - 72.Wang J.C. (2014). A Simple Macroeconomic Model of Bitcoin. Working Paper.

World Economic Forum. (2017). In 2020 Bitcoin will Consume more Power than the World does Today. World Economic Forum. Website: https://www.weforum.org/agenda/2017/12/bitcoin-consume-more-power-than-world-2020/