การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องการผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการ ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับครูประถมศึกษาโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

Main Article Content

วาสนา ทวีกุลทรัพย์

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องการผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษาโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมของครูผู้รับการอบรมที่ฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้รับการอบรมที่ฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม 4) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ฝึกอบรมด้วยชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครูผู้รับการอบรมผลิตและทดลองใช้ และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนที่ครูผู้รับการอบรมผลิตขึ้นและทดลองใช้


                การดำเนินการวิจัยมี 2 ระยะ ระยะแรก เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องการผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีขั้นตอนย่อยดังนี้ คือ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม กำหนดประเภทของชุดฝึกอบรม เขียนแผนการฝึกอบรม ผลิตสื่อที่ใช้ในชุดฝึกอบรม ตรวจสอบคุณภาพของชุดฝึกอบรม และทดลองใช้เบื้องต้น โดยทำการทดลองแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และแบบภาคสนาม กับครูประถมศึกษาในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 30 คน เพื่อนำผลที่ได้ในการทดลองแต่ละครั้งมาปรับปรุง จากนั้นจึงดำเนินการทดลองใช้จริงกับครูประถมศึกษาโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี อีกจำนวน 30 คน เครื่องมือการวิจัย คือ ชุดฝึกอบรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการอบรม และแบบสอบถามความพึงพอใจของครู จากนั้นได้คัดเลือกชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครูผู้รับการอบรมผลิตขึ้น จำนวน 3 ชุดการสอน นำมาทดลองใช้ในระยะที่สอง ระยะที่สอง เพื่อทดลองใช้ชุดการสอนที่ครูผู้รับการอบรมผลิตขึ้นกับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 5 ระดับชั้นละ 30 คน รวมจำนวน 90 คน เป็นนักเรียนในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรีที่ครูผู้รับการอบรมผลิตชุดการสอนสอนอยู่  เครื่องมือการวิจัย คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 การทดสอบค่าที ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน


                ผลการวิจัยมีดังนี้ (1) ชุดฝึกอบรมเรื่อง การผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ในการทดลองเบื้องต้นมีประสิทธิภาพ E1/E2  = 82.38/80.00  และทดลองใช้จริงมีประสิทธิภาพ E1/E2 = 80.67/80.33 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 (2) ครูผู้รับการอบรมที่อบรมด้วยชุดฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม (3) ครูผู้รับการอบรมที่อบรมด้วยชุดฝึกอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนที่ครูผู้รับการอบรมผลิตขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ (5) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนที่ครูผู้รับการอบรมผลิตขึ้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม. (2557). การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542. กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟิก.

อภิภู สิทธิภูมงคล (2545). การพัฒนาชุดฝึกอบรมวิจัยชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาและการทดลองใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. (วิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยนครปฐม). มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อุษาวดี จันทรสนธิ และคณะ (2556). การพัฒนาชุดฝึกอบรมสำหรับครู เรื่องการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.