วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) ได้ดำเนินการเข้ามาสู่ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 แล้วครับ ซึ่งฉบับนี้วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรมได้รับการรับรองคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) อยู่ในฐาน 1 การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2560 ทั้งสองฉบับ กองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญต่อการคัดสรรบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารอย่างเข้มข้น โดยเน้นบทความที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้อ่าน เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่จะจุดประกายให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการของประเทศไทยในวงกว้าง อาทิ บทความเรื่องฟินเทค (FinTech) เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 เป็นต้น นอกจากนั้น วารสารของเราได้ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารในอุปกรณ์ประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงบทความได้สะดวก และจัดเก็บข้อมูลการเข้าอ่านและการอ้างอิงเนื้อหาของบทความได้อย่างถูกต้องด้วยครับ การดำเนินการที่ผ่านมาถือว่าได้รับการตอบรับจากทั้งผู้ที่จะตีพิมพ์บทความ และผ่านบทความเป็นอย่างมาก ซึ่งทางกองบรรณาธิการต้องของขอพระคุณทุกๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) มาจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ครับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 20-12-2017

การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย

ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์, กีรติ ตระการศิริวานิช, ทิพยาภรณ์ รัตนลาโภ

103-117