การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคลในสังกัดกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

จารินี รุทระกาญจน์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) ศึกษาสภาพการณ์ด้านจริยธรรมของนักทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร  2) ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล  และ 3) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักจริยธรรมที่ใช้ตัดสินใจในการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร


                ผลการวิจัยพบว่า 1) นักทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครใช้วินัยข้าราชการ และประมวลจริยธรรมของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 เป็นกรอบการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเช่นเดียวกับข้าราชการตำแหน่งอื่น                 2) นักทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก และในทุกหลักจริยธรรม (ได้แก่ หลักความยุติธรรม  หลักการไม่ทำอันตราย  หลักการทำในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์  และหลักการเคารพในบุคคล) อยู่ในระดับสูงมากเช่นกัน  และ 3) นักทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครใช้หลักจริยธรรมตัดสินใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยหลักความยุติธรรมและหลักการเคารพในบุคคลเป็นหลักจริยธรรมที่ใช้ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน  อยู่ในระดับสูง และหลักการไม่ทำอันตรายและการทำในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร.(2553). เอกสารแบบสอบถามโครงการสัมมนาการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการกรุงเทพมหานคร และเอกสารแบบสอบถามโครงการสัมมนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตเพื่อให้กรุงเทพมหานครใสสะอาด.

ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552. (2553, 2 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 127 ตอนพิเศษ 17 ง หน้า 20.

ศิริชัย กาญจนวาสี. (2552). ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร. (2554-2557). รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2557. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร. (2551). เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมโครงการบริหารความเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างกระบวนทัศน์การบริหารระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่. กรุงเทพฯ: ส เจริญการพิมพ์.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2554). ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกบล๊อก.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2553). การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาของข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์.

สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค. (2549). หลักการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพแนวพุทธ: ศึกษาเน้นด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อรอุษา ตะเพียนทอง. (2555). พฤติกรรมจริยธรรมข้าราชการทหารกรมสรรพาวุธทหารบกเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

Yamane, T. (1973). Statistic: An Introductory analysis. New York: Harper and Row.