การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติโปรแกรมภาษาซีบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เรื่อง โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

Main Article Content

เจนจิรา หวังหลี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติโปรแกรมภาษาซีบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เรื่อง โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้งานชุดฝึกปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ (1) เครื่องมือการพัฒนา ได้แก่ โปรแกรม Dev C++ 4.9.9.2 (2) เครื่องมือทดลอง ได้แก่ ชุดฝึกปฏิบัติโปรแกรมภาษาซีบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์และ (3) เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติ แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้งานชุดฝึกปฏิบัติ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้งานชุดฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิจัยมีดังนี้ 


  1. ชุดฝึกปฏิบัติโปรแกรมภาษาซีบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เรื่อง โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี ประกอบด้วยชุดฝึกปฏิบัติ จำนวน 7 ชุดคำสั่ง ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าชุดฝึกปฏิบัติมีความเหมาะสมใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยมีประสิทธิภาพของเครื่องมือ คือ 75.65/76.09 ซึ่งพบว่าใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คือ 80/80

  2. นักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

  3. ผลด้านความพึงพอใจของนักศึกษาจากการใช้งานชุดฝึกปฏิบัตินี้ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ
    ในระดับมาก โดยด้านที่มากที่สุดคือ ด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ย 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 รองลงมาคือ ด้านวิธีการสอนมีค่าเฉลี่ย 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 และด้านความรู้ความเข้าใจมีค่าเฉลี่ย 3.94
    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ตามลำดับ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จุฑารัตน์ คชรัตน์, ประยูร เทพนวล, จุไรศิริ ชูรักษ์ และปรีดา เบ็ญคาร. (2556). ผลของการใช้ชุดฝึกการทำวิทยานิพนธ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจ. การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย”. 10 พฤษภาคม 2556. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา.

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2549). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมและสังคมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

สายชล สินสมบูรณ์ทอง. (2555). สถิติเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต. (2528). เทคโนโลยีทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. (2559). การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2559, จาก arit.mcru.ac.th/km56/admin/download/10KM_1.pdf

หน่วยส่งเสริมพัฒนาวิชาการ งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2551, กันยายน). ข่าวสารวิชาการ รูปแบบการสอนใหม่: แนวทางการจัดการเรียนรู้ 9 แนวทาง. หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

อนิวรรตน์ พลรักษ์ และสมศักดิ์ อรรคทิมากูล. (2556). การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เรื่องไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์พื้นฐาน. การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย”, 10 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา.