กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

Main Article Content

สุนิสา ประวิชัย

บทคัดย่อ

กระแสความนิยมต่อสื่อสังคมออนไลน์ของผู้รับสารยุคใหม่ที่เป็นไปอย่างแพร่หลายส่งผลไม่น้อยต่อรูปแบบและวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆ ให้เปลี่ยนแปลงไป โดยสื่อสังคมออนไลน์ถูกนำมาใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ บล็อก ทวิตเตอร์ และเฟซบุ๊ค ซึ่งนักประชาสัมพันธ์ควรจะต้องวิเคราะห์ให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะในการสื่อสารผ่านช่องทางดังกล่าวของผู้รับสารแล้ววางแผนกำหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการ และพฤติกรรมการสื่อสารของผู้รับสารกลุ่มเป้าหมาย นับตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารที่ชัดเจน การออกแบบเนื้อหา และวิธีการนำเสนอที่เหมาะสม ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จะต้องเน้นที่ความสดใหม่ของเนื้อหา นำเสนออย่างโดดเด่นชัดเจน ง่ายต่อการเข้าถึง และเปิดโอกาสให้ผู้รับสารได้มีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

มานะ ตรีรยาภิวัฒน์. (2553).นักข่าวกับ Social Media. สืบค้นเมื่อ 9 เมษายน 2559, จาก http://www.tja.or th/index.php?option=com_conten&view=article&id=1683%3A-social-media-catid=46%3AAcademic&
itemid=7.

วัฒนี ภูวทิศ. (2554). การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์และผลกระทบเชิงจริยธรรมในการนำเสนอข่าวสารของผู้สื่อข่าว. นักบริหาร. 31(1). 146-174.

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ. (2553). แนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2559, จาก http://www.presscouncil.or.th/th2/.

สุพิชา พูลทรัพย์. (2544). การโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต. นิเทศศาสตร์ปริทัศน์. 5(2). 111-112.

อุบลวรรณปิติพัฒนะโฆษิต. (2538). การเขียนในสื่อต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

Bivins, T.H. (2008). Public relations writing: The essentials of style and format. (3rded.). New York: McGraw-Hill.

Duhe, C.H. (2007). New Media and Public Relations. New York, NY: Peter Lang.

Foster, J. (2008). Effective writing skills for public relations. (4thed.). Philadelphia: Kogan Page.

Genilo, J., Akther, M., & Chowdhury, I. (2011). A survey of public relations practice in Bangladesh. Media Asia, 38(4), 191-199.

Gustavsen, P.A., & Tilley, E. (2003). Public relations communication through corporate websites: Towards an understanding of the role of interactivity.PRism1(1). Available at: http://praxis.massey.ac.nz/ fileadmin/Praxis/Files/Journal_Files/issue1/refereed_articles_paper5.pdf

Hallahan, K. (2001). Improving public relations web site through usability research. Public Relations Review, 27 (2), 223.

Hill, L.N., & White, C. (2000). Public relations practitioners’ perception of theworld wide web as a communication tool. Public Relations Review. 26(1), 232.

Macnamara, J., &Zerfass, A. (2012). Social media communication in organizations: the challenges of balancing openness, strategy, and management. International Journal of Strategic Communication, 6(4), 287-308.

Mark Lee, H., Van Wassenhove, L.N., &Besiou, M. (2009). Stakeholder media: The Trojan horse of corporate responsibility. INSEAD Working Paper Collection, (62), 1-30.

Murray, W.M. (2013). The art of writing: staying abreast of change. Public Relations Tactics, 20(2), 23.

Neilsen, J. (2006). F-shaped pattern for reading web content. Retrieved June 11, 2014.from http://www.useit.com/ tbox/reading_pattern.html.

Newsom, D., & Carrell, B. (2001).Public relations writing: Form and style. (6thed.). U.S.A.: Wadworth.

Phillips, D., & Young, P. (2009).Online public relations: A practical guide to developing an online strategy in the world of social media. (2nded.). Philadelphia: Kogan Page.

Safko, L. & Brake, D. (2010).Social media bible. Hoboken. New Jersey: Johnwiley& Sons.

Sedwick, C., &Rondon, J. (2013).Marketing and public relations for the physical therapist.PT in Motion, 5(11), 18-23.

Smith, R.D. (2003). Becoming a public relations writer. (2nded.). New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Treadwell, D., & Treadwell, J. B. (2000). Public relations writing: principles in practice. Massachusetts: Allyn & Bacon.

Vorvoreanu, M. (2007). The public relations web site experience: online relationship management. In New media and public relations, 159-172.

Vorvoreanu, M. (2008). Website experience analysis: A new research protocol for studying relationship building on corporate website. Journal of Website Promotion, 3(3/4), 222-249.

Wilcox, D.L. (2001). Public relation: Writing and media techniques. (4thed.). U.S.A.: Addison-Wesley.

Wilcox, D.L., & Cameron, G.T. (2012). Public relations: Strategies and tactics. (10thed.). Boston: Allyn & Bacon.

Worley, D.A. (2007). Relationship building in an internet age: how organization use web sites to communicate ethics, image, and social responsibility. In S.C. Duhe (Ed.). New Media and Public Relations. New York: Peter Lang,146-157