อิทธิพลของความยุติธรรมในองค์การต่อผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ผ่านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ

Main Article Content

ปิลันธนา แป้นปลื้ม
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของความยุติธรรมในองค์การที่มีต่อผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ผ่านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ โดยสำรวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้ง 12 สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 180 คน แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการถดถอยเชิงพหุ


       ผลการศึกษาพบว่า ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ กระบวนการ และการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมีอิทธิพลกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ส่วนการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ สำหรับการทดสอบลักษณะความเป็นตัวแปรกลาง พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีลักษณะเป็นตัวแปรกลางของความยุติธรรมทั้งสามด้านกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ มีการอภิปราย สรุปผล และประโยชน์ของการศึกษา รวมทั้งเสนอแนะการวิจัยในอนาคต

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. www.stou.ac.th.

วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมด้านผลลัพธ์และด้านกระบวนการกับพฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร และผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ผ่านการรับรู้การสนับสนุนจาก องค์การ. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร. ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ. ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2553.

ศิริชัย กาญจนวาสี. (2544). ทฤษฏีการทดสอบดั้งเดิม. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Aaker, D. A., Kumar, V. and Day, G. S. (2001). Marketing research. New York: John Wiley and Sons.

George C. Homans. 1958. Social Behavior as Exchange. American Journal of Sociology, 63: 597-606.

Greenberg, J. (1990). Organizational justice: Yesterday, today, and tomorrow. Journal of Management, 16,399– 432.

Greenberg, J., & Baron, R. A. (1997). Behavior in organizations: Understanding and managing the Human side work. (6th ed.). New Jersey: Prentice-Hal.

Piercy, N. F., Cravens, D. W., Lane, N., & Vorhies, D.W. (2006). Driving organizational citizenship Behaviors and salesperson in-role behavior performance: the role of management control and perceived organizational support. Journal of the Academy of Marketing Science, 34(2): 244-262.

Rhoades, L, & Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: A review of the literature. Journal of Applied Psychology, 87: 698-714.

Sheppard B. H., Lewicki, R. J., & Minton, J. W. (1992). Organizational justice: The search for fairness in The workplace. New York, NY: Macmillan, Inc.

Tepper, B. J., Eisenbach, R. J., Kirby, S. L., & Potter, P. W. (1998). Test of a justice-based model of Subordinates’ resistance to downward influence attempts. Group & Organization Management, 23, 144 –160.