วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) ได้ดำเนินการเข้ามาสู่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 แล้วครับ ซึ่งฉบับนี้วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรมได้รับการรับรองคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) อยู่ในฐาน 1

การที่วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรมได้รับการรับรองคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) อยู่ในฐาน 1 ย่อมทำให้กองบรรณาธิการตระหนักถึงการรักษา และพัฒนาคุณภาพของวารสารให้ก้าวสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น โดยการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2560 จะเน้นการเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลคลทั่วไป ทั้งนี้วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรมจะให้ความสำคัญกับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาให้มากขึ้น บนพื้นฐานของมาตรฐาน และพัฒนาวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรมให้เป็นที่แพร่หลายในวงวิชาการอย่างต่อเนื่อง

เผยแพร่แล้ว: 20-06-2017