อิทธิพลของลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และลักษณะองค์การ ต่อภาวะหมดไฟในการทำงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจในองค์การที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์การ: กรณีศึกษาองค์การสวนยาง

Main Article Content

ปรัชญ์ งามสมภาค
ประสพชัย พสุนนท์

บทคัดย่อ

ภาวะหมดไฟในการทำงานจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่องค์การคาดหวังจากพนักงานไม่เหมาะสมกันกับการสนับสนุนช่วยเหลือจากองค์การที่มีให้ อันนำมาซึ่งความอึดอัดไม่พอใจของพนักงาน การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การจากที่เป็นอยู่เดิมก็เช่นกัน สามารถส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานได้ โดยโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น อาจนำมาซึ่งปัญหาภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างกันในที่ทำงาน และความไม่ยุติธรรมในที่ทำงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสาเหตุของภาวะหมดไฟในการทำงาน อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างทางบุคลิกลักษณะของแต่ละบุคคลมีผลต่อการเกิดภาวะหมดไฟในการทำงานที่ต่างกัน เพราะฉะนั้น การพิจารณาถึงลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และลักษณะองค์การ ในการป้องกันปัญหาการเกิดภาวะหมดไฟในการทำงานของพนักงานในองค์การจึงเป็นสิ่งสำคัญ การศึกษาครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบความสัมพันธ์และอิทธิพลของสามปัจจัย ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และลักษณะองค์การ ต่อภาวะหมดไฟในการทำงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์การ โดยมีพนักงานขององค์การสวนยางเดิมก่อนที่จะรวมกันกับสถาบันวิจัยยางและสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเป็นการยางแห่งประเทศไทยจำนวน 152 คน เป็นกลุ่มประชากรศึกษาในครั้งนี้ โดยใช้แบบสอบถามสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ แสดงถึงความสัมพันธ์และมีอิทธิพลระหว่างปัจจัยทั้งสามต่อภาวะหมดไฟในการทำงานในหลายลักษณะ ซึ่งครอบคลุมถึงในเรื่องของความยุติธรรมและวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งหากปัจจัยทั้งสามได้นำมาพิจารณาร่วมกันในองค์การใดๆ ที่อยู่ในช่วงก่อนหรือหลังการปรับโครงสร้างองค์การก็ตาม จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวางโครงสร้างองค์การที่สามารถสร้างความพอใจในการทำงานและป้องกันปัญหาภาวะหมดไฟในการทำงานได้ต่อไป 

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กฤติกา หล่อวัฒนวงศ์. (2547). การศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพตามแนวคิดห้าองค์ประกอบเชาว์อารมณ์ตามแนวคิดโกลแมนและความพึงพอใจในลักษณะงาน ของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายขายของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Alarcon, G., Kevin J. Eschleman, and Nathan A. Bowling. (2009). Relationships between personality variables and burnout: A meta-analysis. Work & Stress, 23(3): 244-263.

Bakker A.B. et al. (2003). A multi group analysis of the job demands – resources model in four home care organizations. International of Stress Management, 10: 16-38.

Babakus, E., Ugar Yavas, and Nicholas J. Ashill. (2009). The role of customer orientation as a moderator of the job demand-burnout-performance relationship: A surface-level trait perspective. Journal of Retailing, 85(4): 480-492.

Bakker A.B. et al. (2006). The relationship between the big five personality factors and burnout: A Study among volunteer counsellors. A Journal of Social Psychology, 146(1): 31-50

Chemiss, C. (1980). Professional burnout in human service organizations. New York. Praeger.

Chin-Fu Chen and Ya-Ling Kao. (2011). Investigating the antecedents and consequences of burnout and isolation among flight attendants. Tourism Management, 33(4): 868-874.

Costa, P. T. Jr., & McRae, R. R. (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) professional manual. Odessa, Florida: Psychological Assessment Resources, Inc.

Dearly, Ian J., Watson, R. and Hogston, R. (2003). A longitudinal cohort study of burnout and attrition in nursing students. Journal of Advanced Nursing, 43(1): 71-81

Dearly, Ian J. et al. (1996). Models of job-related stress and personal achievement among consultant doctors. British Journal of Psychology, 87(1): 3-29.

Demerouti et al. (2001). Burnout and engagement at work as a function of demands and control. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 27(4): 279-286.

Digman J.M. (1990). Personality structure: emergence of the five-factor model. Annual Review of Psychology, 41: 417-440.

Elci M., Karabay M.E. and Akyuz B. (2015). Investigating the mediating effect of ethical climate on organizational justice and burnout: a study on financial sector. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 207(2015): 587-597.

Haghani M., Bharami P. and Sarkhosh S. (2012). The relationship among organizational culture and occupational burnout in personal of TVTO organization, Arak City. Journal of Educational and Management Studies, 2(4): 89-96.

Hochwalder, Jacek. (2006). An empirical exploration of the effect of personality on general and job-related mental ill health. Social Behavior and Personality, 34(9): 1051-1070.

Kokkinos, Constantinos M. (2007). Job stressors, personality and burnout in primary school teachers. British Journal of Educational Psychology, 77(1): 229-243.

McCrae R.R. and Costa P.T. Jr. (2006). Personality in adulthood: A five factor theory perspective. 2nd ed. New York. Guilford Press.

Maslach, C., Susan E. Jackson, Michael P. Leiter. (2013). Maslach burnout inventory manual. 3rd ed. Mind Garden.

Muhammad, A. H. and H.I. Hamdy. (2005). Burnout, supervisory support, and work outcomes: A study from an Arabic cultural perspective. International Journal of Commerce & Management, 15(3&4): 230-242.

Hobfoll, Steven E. (1989). Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress. American Psychologist, 44(3): 513-524.

Jacobs T.L. et al. (2010). Intensive meditation training, immune cell telomerase activity, and psychological mediators. Psychoneuroendocrinology (2010). doi: 10.1016/j.psyneuen.2010.09.010

Karasek, R., (1979). Job demands, job decision latitude and mental strain: Implications for job redesign. Adm. Sci. Q. 24(2): 285-308.

Keiko Takemura et al. (2015). The association between burnout syndrome and personality in Japanese nursing students. International Journal of Recent Scientific Research, 6(7): 5545-5549.

Madnawat A.V.S. and Mehta P. (2012). Personality as a predictor of burnout among managers of manufacturing industries. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 38(2): 321-328.

Magnano P., Paolillo A. and Barrano C. (2015). Relationships between personality and burn-out: an empirical study with helping professions’ workers. International Journal of Humanities and Social Science Research, 1: 10-19.

Moliner C. (2005). Relationships between organizational justice and burnout at the work-unit level. International Journal of Stress Management, 12(2): 99-116.

Paleksic, V., Ubovic, R., and Popovic, M. (2015). Personal characteristics and burnout syndrome among teachers of primary and secondary schools. Scripta Medica, 46(2): 118-124.

Piedmont, R.L. (1993). A longitudinal analysis of burnout in the health care setting: The role of personal dispositions. Journal of Personality Assessment, 61(3): 457-473.

Rasoolian M. (2004). The relationship between burnout and personal characteristics among nurses. Quarterly journal of Thought and Behavior, 9(4): 18-24.

Schaufeli, W.B. and Enzmann, D. (1998). The burnout companion to study and practice: A critical analysis. London: Taylor & Francis.

Silva PV, Hewaga CG and Fonseka P. (2009). Burnout: an emerging occupational health. Galle Medical Journal, 14(1): 52-54.

Storm, K. and Rothmann, S. (2003). A psychometric analysis of the Maslach Burnout Inventory – General Survey in South African police service. South African Journal of Psychology, 33(4): 219-226.

Syed Mohammad Azeem. (2013). Conscientiousness, neuroticism, and burnout among healthcare employees. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(7): 467-477.

Torfi A., Alam S. and Nikbakhsh R. (2014). The relationship between organizational culture and job burnout in the employees of physical education organization. International Journal of Sport Studies, 4(6): 666-670.

Wong, C.A. and Laschinger, H.K.S. (2015). The influence of frontline manager job strain on burnout, commitment and turnover intention: A cross-sectional study. International Journal of Nursing Studies, 52: 1824-1833.

Yamane Taro. (1973). Statistics: an introductory analysis. 3rd ed. New York. Harper and Row Publication.

Yasuaki Saijo et al. (2014). Effects of burden, job strain and support on depressive symptoms and burnout among Japanese physicians. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 27(6): 980-992.

Yener M. and Coskun A. (2013). Using job resources and job demands in predicting burnout. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 99(2013): 869-876.

Zellars K.L., Perrewe P.L. and Hochwarter W.A. (2000). Burnout in health care: the role of the five facters personality. Journal of Applied Social Psychology, 30(8): 1570-1598.

Zhang L.F. et al. (2014). The association of Chinese hospital work environment with nurse burnout, job satisfaction and intention to leave. Nurs Outlook, 62(2): 128-137.

Zopiatis A., Constanti P. and Pavlou I. (2010). Investigating the association of burnout and personality traits of hotel managers. International CHRIE Conference Refereed Track, Paper 11.