ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าในความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Main Article Content

ณัฐวุฒิ สมบูรณ์ทวี
ประสพชัย พสุนนท์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าในความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเครื่องดื่ม การวิจัยเป็นเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีอายุ 23-32 ปี จำนวน 400 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกตามวิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า สามารถแบ่งออกอิทธิพลเป็น 3 ด้าน คือ อิทธิพลด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ มีผลต่อภาพลักษณ์ด้านคุณค่าในความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งอิทธิพลแต่ละด้านนี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาและให้ความสำคัญมากถ้าหากจะทำให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอนาคต

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จุฑาทิพย์ ภัทราวาท. (2554). มาทำความเข้าใจใน CSR –ธุรกิจเพื่อสังคมและธุรกิจฐานสังคมกับบทบาทที่เหมือนและแตกต่าง.

จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร.(2549). การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image Building). สืบค้นจาก http://www.thaihp.org/index.php?option=other_detail&lang=th&id=11&sub=26.

จารยา บุญมาก. (2555). องค์กรนักบุญ CSR บ.เหล้า!?! ความนัย...ที่ผู้บริโภคควรรู้เท่าทัน. สืบค้นจาก http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9550000030019

นริศร รักษ์วรรณา. (2554). การวัดมูลค่าตราสินค้าโดยรวมจากมุมมองของผู้บริโภค. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร.

ประสพชัย พสุนนท์. (2555). วิธีการเลือกตัวอย่างแบบคัดกรอง. กรุงเทพฯ: บริษัท สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด.

มัติกร บุญคง. (2557). งานวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) ค.ศ.2009 – 2013. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ประจำปี 2557.

วิรัช ลภิรัตนกุล. (2540). การประชาสัมพันธ์ ฉบับสมบูรณ์. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศรีรัช ลอยสมุทร. (2555). การทำ CSR ของบริษัทน้ำเมาสร้างภูมิคุ้มกันหรือมอมเมาเด็กเยาวชน. สืบค้นจากhttp://www2.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9550000151908

สถาบันไทยพัฒน์.(2551). บรรษัทบริบาล (CSR) ต่างกับ บรรษัทภิบาล (CG) อย่างไร. สืบค้นจาก http://faq.thaicsr.com/2006/11/csr-cg.html.

สถาบันไทยพัฒน์.(2555).4 กลยุทธ์เพิ่มดีกรี CSR สร้างกระแสขับเคลื่อนทั่วประเทศ.จาก http://thaicsr.blogspot.com/2009/11/4-csr.html

อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ และจิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร. (2548). การบริหารภาพลักษณ์. กรุงเทพฯ.

Aaker D.A., (1991). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name. NY: Free Press.

Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Model of Corporate Performance. Academy of Management. Review, 4[4].

Carroll, A.B. and Buchholz, A.K. (1999). Business and Society: Ethics and Stakeholder Management. 4th ed., South-Western College Publishing, Cincinnati.

John Elkington. (1997). Cannibals with Forks: the TBL of the 21st century business. Oxford: Capstone.

Keller, K.L. (1998). Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity. 2nd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Philip Kotler. (2003). Marketing Management. (11th ed.). NJ: Prentice Hall.

Philip Kotler and Nancy Lee. (2005).Corporate social responsibility: doing the most good for your Company and

your cause. Hoboken, NJ: Wiley.

Schiffman & Kanuk. (2004).Consumer behavior. 8th ed., NJ: Prentice-Hall International.