วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) ได้ดำเนินการเข้ามาสู่ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 แล้วครับ ซึ่งฉบับนี้วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) ได้รับการรับรองคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) อยู่ในฐาน 1

ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมาวารสารของเราได้เน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการวารสารมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งสำคัญที่กองบรรณาธิการคำนึงถึงในการดำเนินงานตลอดมาคือ การรักษามาตรฐานของการดำเนินงาน การเผยแพร่บทความที่มีคุณภาพสู่ผู้อ่าน การประชาสัมพันธ์วารสารให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และมีการอ้างอิง (Citation) มากขึ้น

เผยแพร่แล้ว: 07-02-2020