องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีในมุมมองของพนักงานขับรถบรรทุกในประเทศไทย: การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฏีฐานราก

Main Article Content

ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก
พิทักษ์ ศิริวงศ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทฤษฏีฐานรากเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีของพนักงานขับรถบรรทุกในประเทศไทย งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อหาข้อสรุปเชิงทฤษฏีจากมุมมองของพนักงานขับรถบรรทุกในประเทศไทย ผู้วิจัยคัดเลือกตัวอย่างเชิงทฤษฎีแบบเจาะจงโดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การศึกษาเอกสาร การสังเกต และการจดบันทึก ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผู้ให้ข้อมูลหลักในงานวิจัยนี้เป็นพนักงานขับรถบรรทุกที่ถือใบอนุญาตขับรถประเภท 3 (ท.3) หรือ 4 (ท.4) และมีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุก 10 ปีขึ้นไปจำนวน 12 คน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีของพนักงานขับรถบรรทุกในประเทศไทยมี 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 2) ความก้าวหน้าในการทำงาน 3) ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน 4) ความภาคภูมิใจในอาชีพ 5) ความปลอดภัยในการทำงาน และ 6) การสื่อสารข้อมูล นอกจากนี้ ผู้วิจัยพบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีของพนักงานขับรถบรรทุกได้แก่ พนักงานขับรถบรรทุก ผู้ประกอบการกิจการขนส่ง และเพื่อนร่วมงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย
ประวัติผู้แต่ง

ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2551 วท.ม. สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2538 วท.บ. ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ประวัติการทำงาน

2552-ปัจจุบัน    อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

                     อดีตกรรมการทีมงานพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ

                     กรรมการทีมงานจัดการระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์           คณะวิทยาการจัดการ

                     อดีตผู้ประสานงานหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

เอกสารอ้างอิง

กฤษฎา พงษ์รื่น. (2550). คุณภาพชีวิตการทํางาน กรณีศึกษา: พนักงานขับรถ พนักงานคุ้มกัน และหัวหน้าประจํารถยนต์คุ้มกันทรัพยย์สินมีค่าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครฯ (ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. กรุงเทพฯ.

พิทักษ์ ศิริวงศ์. (2547). ทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีในการพัฒนาประเทศ. บรรณสาร มศก.ท., 19(1), 13-21.

มาริสา จันทร์ขุนทด. (2560). คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานขับรถเทรลเลอร์ในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ปริญญานิพนธ์รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี.

สัญญา เคณาภูมิ. (2562). ถอดรหัสการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและการสร้างกลยุทธ์จากฐานการวิจัย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Almalki, M. J., FitzGerald, G., & Clark, M. (2012). The Relationship between Quality of Work Life and Turnover Intention of Primary Health Care Nurses in Saudi Arabia. BMC Health Services Research, 12(1), 1-11.

Glaser, B., & Strauss, A. L. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine.

Horsta, D. J., Brodayb E. E., Bondarickc, R., Serped, L. F. & Pilatti, L. A. (2014). Quality of Working Life and Productivity: An Overview of the Conceptual Framework. International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR), 2(5), 87-98.

Narehan, H., Hairunnisa, M., Norfadzillah, R. A., & Freziamella, L. (2014). The Effect of Quality of Work Life (QWL) Programs on Quality of Life (QOL) among Employees at Multinational Companies in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 112, 24–34.

Rodríguez, D. A., Rocha, M., Khattak, A. J., & Belzer, M. H. (2003). Effects of Truck Driver Wages and Working Conditions on Highway Safety: Case Study. Transportation Research Record, 1833(1), 95-102.

Walton, R. E. (1974). Improving the Quality of Work Life. Harvard Business Review, 18(3), 12-16.