วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวารสารที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2567 ปัจจุบันวารสารได้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 10 แล้ว กองบรรณาธิการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบันมาร่วมเป็นทีมงานที่ช่วยคัดกรอง คัดสรรบทความที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม นโยบายในการบริหารจัดการวารสารยังคงมุ่งมั่นอยู่ในกรอบแห่งความเป็นวารสารคุณภาพ ที่เน้นกระบวนการประเมินคุณภาพบทความที่เข้มข้น จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงตามเนื้อหาในบทความ เพื่อจะช่วยเติมเต็มให้บทความมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการเขียนอ้างอิงทางวิชาการที่ถูกต้อง

วารสารฉบับนี้ครอบคลุมบทความพิเศษเรื่องการบริหารจัดการข้ามสื่อ : จากสื่อมวลชนไปสู่สื่อออนไลน์ บทความวิชาการและบทความวิจัย จำนวน 14 บทความที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจในการเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรมและเรื่องที่เกี่ยวข้องที่มีเนื้อหาด้านการเรียนการสอนออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสาร เพศวิถีศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สหกิจศึกษา การจัดการป่าชุมชน การท่องเที่ยว แผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อความปลอดภัย องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี การรับรู้และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ ระบบการจัดการความรู้ และศิลปวัฒนธรรมด้านการรำลิเก ล้วนเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ในการต่อยอดความรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน

แม้ว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาทั่วโลกยังคงน่าเป็นห่วง แต่สถานการณ์ในประเทศไทยเริ่มดีขึ้นอยู่ในอันดับที่ 151 มีผู้ติดเชื้อจำนวน 3,942 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อจากทั่วโลกรวม 60,715,719 ราย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ทุกคนจะต้องดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันตนเองและบุคคลรอบข้างให้มีสุขภาพดี และขอให้ผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรค ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจผ่านกระบวนการวิจัย การเรียนรู้และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

เผยแพร่แล้ว: 03-12-2020

การรำลิเกทางครูเด่นชัย เอนกลาภ

มนัสวี กาญจนโพธิ์, อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์

208-214