การบริหารจัดการข้ามสื่อ: จากสื่อมวลชนไปสู่สื่อออนไลน์

Main Article Content

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร

บทคัดย่อ

สามทศวรรษที่ผ่านมา การจัดการสื่อเผชิญกับสภาพความปั่นป่วนซึ่งน่าหวาดหวั่นทั้งนี้เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรที่ก้าวกระโดดอย่างรุนแรง ด้วยเหตุนี้เงื่อนไขของสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อดั้งเดิมที่เติบโตช้ามากและอย่างค่อยเป็นค่อยไปต้องล้มหายจายจาก อันจำเป็นต้องมีการจัดการให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดตามนวัตกรรมที่ถาโถมเข้ามา ซึ่งในไม่ช้าการจัดการสื่อดั้งเดิมจะดิ่งลงเหวไปกับการล้มละลาย ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านจากผลกระทบของนวัตกรรม การผลิตและการให้บริการเนื้อหาจะถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงด้วยการแทนที่จากการเติบโตที่รวดเร็วของสื่อใหม่ แนวทางการศึกษาสื่อทางกายภาพเช่นในคลื่นลูกที่หนึ่งและที่สองจะถูกกลืนกินโดยสื่อใหม่จากการที่สื่อดั้งเดิมขาดความยืดหยุ่นและมีภาวะที่สถิตและคงที่โดยไม่สามารถเคลื่อนไปตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมของโลก การจัดการสื่อไทยไม่ได้แตกต่างไปจากประเทศอื่น ๆ ที่พยายามหาช่องทางเพื่อก้าวให้ทันกับวิกฤตการณ์ความอยู่รอดโดยอิงกับโมดูลทั้งสี่ดังต่อไปนี้ 1 การจัดการสื่อแบบดั้งเดิม 2. สื่อดั้งเดิมที่พยายามเลียนแบบเนื้อหาของสื่อใหม่ 3. การโอนย้ายสื่อดั้งเดิมไปเป็นสื่อใหม่ และ 4. การการจัดการสื่อใหม่อย่างเต็มตัว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความพิเศษ

เอกสารอ้างอิง

วิรัตน์ แสงทอง. (2561, 24 มกราคม). สื่อกับสังคมไทย. มติชนสุดสัปดาห์.

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2559). การบริหารงานสื่อสารมวลชน. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดประสิทธิภัณฑ์แอนด์พริ้นติ้ง.

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. (2560). ทฤษฎีการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ระเบียงทอง.

Cavis, A. (2015). 4 Ideas for Innovative Media Relationship Building. December 3, 2015.

Chan, D. (2018, 20 April). Mass communication: 8 Things to know about it. Digital Media.

Chartbeat Quarterly. (2014). Quarterly, 1(Fall). from http://bit.ly/1APBoi9.

Chyi, H.I. & Tennant, J.I. (2017). Transnational Media Management: Western News Organizations’ Web Operations in China. International Journal on Media Management, 19(4), 261-81.

Doyle, G. (2010). From Television to Multi-Platform: Less from More or More for Less? The International Journal of Research into New Media Technologies, 16(4), 431-449. from http://con.sagepub.com.

Guzman, A. (2016, April 7). 6 Ways Social Media is Changing The World. World Economic Forum Eva Pereira. 2016. “11 innovative media and information projects receive support from Knight Prototype Fund.” technology / Article. February 23, 2016.

Haataja, M., Hyvärinen, J. & Laajalahti, A. (2016). Expert Views on Current and Future Use of Social Media among Crisis and Emergency Management Organizations: Incentives and Barriers. Human Technology, 22(2), 135-164.

Harding, J. (n.d.) Future of News. Retrived May 9, 2018. from http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-bbb9e158-4a1b-43c7-8b3b-9651938d4d6a.

Henderson, L.S. (2008). The Impact of project managers’ communication competencies: Validation and Extension of a Research Model for Virtuality, Satisfaction, and Productivity on a Project teams. Project Management Journal, 39(2), 48-59.

https://www.mangozero.com/thai-print-in-2016/

https://www.matichon.co.th/economy/news_422188

Innovative Media Tactics Offer Ideas for Growing 2017 Circulation. (2017) from http://www.acculistusa. com/innovative-media-tactics-offer-ideas-for-growing-2017-circulation/

King, L. (2007). Does Media Management Matter? Establishing the Scope, Rationale, and Future Research Agenda for the Discipline. Journal of Media Business Studies. 4(1), 21-39

Libert, B., Beck, M. & Jerry, Wind (Yoram). (November 18, 2016). How Platforms Will Disrupt the Future of Media and Entertainment. Innovation.

Mierzejewska, B.I. (2010). Media Management Theory and Practice. In Deuze, Mark (ed.): Managing Media Work. Thousand Oaks, California: Sage.

Natalie, J.S. (2015, 8 September). Managing Change within News Organization. American Press Institute. Published

Normahfuzah, A. (2017) The Decline of Conventional News Media and Challenges of Immersing in New Technology. eSharp, 25(1), 71-82 from https://www.gla.ac.uk/media /media_529633_en.pdf.

Oliver, J.J. (2003). Media Management tools: UK Broadcast Media Executives’ Perspective. International Journal on Media Management, 15(4), 245-57.

The new media revolution. (2012). SCENARIO. from http://cifs.dk/presentations/speakers/anders-bjerre/the-new-media-revolution/%20research.html.

Toffler, A. (1980). The Third Wave. New York: William Morrow and Company, Inc.

VALKENBURG, P.M. & PETER, J. (2013). Communication Research Paradigms: Five Challenges for the Future of Media-Effects Research. International Journal of Communication, 7, 197–215