ความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารของนักปกครองท้องที่ จังหวัดสกลนคร

Main Article Content

สุภาภรณ์ ศรีดี

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและความตระหนักรู้เกี่ยวกับจริยธรรมด้านการสื่อสารของนักปกครองท้องที่ 2) เพื่อศึกษาความต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมด้านการสื่อสารของนักปกครองท้องที่ และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมด้านการสื่อสารให้กับนักปกครองท้องที่ ระเบียบวิธีวิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ  เชิงปริมาณใช้แบบสอบถามกับนักปกครองท้องที่จาก 15 ตำบล 100 หมู่บ้าน รวม 373 กลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสนทนากลุ่มกับนักปกครองท้องที่ จากตำบลดงชน ตำบลห้วยยาง และตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 17 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์


ผลการวิจัยพบว่า นักปกครองท้องที่ 1) มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก ร้อยละ 50.94 ขาดความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 35.46  และไม่แน่ใจ ร้อยละ 13.60 2) มีความต้องการรู้กฎหมายและจริยธรรมด้านการสื่อสารทุกประเด็น 3) เสนอแนวทาง (1) จัดการอบรม (2) ทำคู่มือ และสื่อออนไลน์ (3) สัมมนาอย่างต่อเนื่อง (4) มีมาตรการส่งเสริมด้วยรางวัล (5) ให้สร้างเครือข่าย (6) จัดทำแหล่งความรู้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

กีรติ ยศยงยง. (2560). การจัดการความรู้ในองค์การและกรณีศึกษา. กรงเทพฯ: มิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศไทย) จํากัด.

เกรียงศักดิ์ จอดนอก, จิตติ กิตติเลิศไพศาล และละมัย ร่มเย็น. (2559). บทบาทในการสร้างหมู่บ้านปลอดยาเสพติดของกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร. วารสารบัณฑิตศึกษา, 13(62), 139-149.

คณะอนุกรรมาธิการติดตามองค์กรพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน. (2554). รายงานผลการติดตามองค์กร พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน. เมื่อ 31 มีนาคม 2563, จากhttp://w3c.senate.go.th/pictures/ comm/72/20121005122910_1.pdf

ณิชาภา แก้วประดับ. (2560). หลักจริยธรรมจรรยาบรรณสื่อมวลชนในคู่มือคู่มือการสอนวิชากฎหมายสื่อมวลชนและวิชาจริยธรรมสื่อมวลชน. กรุงเทพฯ:บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด

บูรชัย ศิริมหาสาคร. (2560). จัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ. กรุงเทพฯ: แสงดาว.

ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช. (2560). ความรู้และการใช้ความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชนของนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง. ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร, 21(1).

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, อัมมาร สยามวาลา, วรเจตน์ ภาคีรัตน์, สิริพรรณ นกสวน, ปกป้อง จันวิทย์ และวรดุลย์ ตุลารักษ์. (2550). การสร้างองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปการเมือง. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

อภินันท์ ค้าเจริญ. (2559). การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ในเขตพื้นที่อำเภออู่ทองและอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี. (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี.

Bloom,B.S. (1971). Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning. New York: McGraw-Hill.