การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พ.ศ. 2562-2564

Main Article Content

พลศักดิ์ จิรไกรศิริ

บทคัดย่อ

               โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กปถ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562-2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานภาพในปัจจุบันของ กปถ. วิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบของการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ กปถ. พ.ศ. 2554-2561 เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กปถ. ฉบับที่ 3 และแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ โดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธีการรวบรวมข้อมูลทั้งการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และข้อมูลทางการเงินทั้งหมดของกองทุน


              ผลการวิจัย จากการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและการคำนวณข้อมูลเชิงปริมาณได้นำไปสู่จุดการปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์ กปถ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557-2561 ที่เน้นการปฏิบัติการทั่วไป ไปสู่การเน้นการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง มีการยกระดับคุณภาพของการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วประเทศ มีการวิจัยและพัฒนาด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีการพัฒนากองทุนให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีการบริหารจัดการรายได้เข้า กปถ. อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ได้จัดทำกรอบวงเงินงบประมาณแบบตามความเป็นจริง ทั้งจากข้อมูลรายจ่ายจริงที่ผ่านมา 5 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2557-2561) และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT กปถ. ที่สามารถประมาณการแนวโน้มรายจ่ายของกองทุนในอนาคต

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน. (2560). แผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับทบทวน ปี 2560). (เอกสารอัดสำเนา).

กองแผนงาน (2560). แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ.2559-2564 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2560). (เอกสารอัดสำเนา).

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580). (2561, 13 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135. ตอนที่ 82ก. หน้า 1-74.

พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558. (2558, 25 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132. ตอน 92ก. หน้า 1-11.

พระราชบัญญัติรถยนต์ ฉบับที่ 12. (2546, 29 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 120. ตอนที่ 48ก. หน้า 1-8.

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ. (2561, 19 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135. ตอนที่ 27ก. หน้า 1-23.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564). (เอกสารอัดสำเนา).

สำนักนโยบายยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม. (2559). แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564. (เอกสารอัดสำเนา).

Chamaiparn Santikarn. (2011). Decade of Action for Road Safety, 2011-2020, Manekshaw Center Dhaula Kuan, New Delhi.

Francis J. Aguilar. (1967). Scanning the Business Environment. New York: The Macmillan Company

Robert, W., Tom P. and Julien P. (1980). Structure is not Organization. Business Horizons, 23(3), 14-26.