ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการโรงสีที่รับซื้อข้าวหอมมะลิ ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้

Main Article Content

รุ่งทิพย์ ธรรมเสนา
มาเรียม นะมิ
อัมพล ชูสนุก

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา (1) อิทธิพลของความสามารถด้านการตลาด และความยืดหยุ่นด้านโลจิสติกส์ต่อความสามารถในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ (2) อิทธิพลของความสามารถด้านการตลาด ความยืดหยุ่นด้านโลจิสติกส์ และความสามารถในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน และ (3) อิทธิพลของความสามารถในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ และความได้เปรียบในการแข่งขันต่อผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการโรงสีที่รับซื้อข้าวหอมมะลิ ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เส้นทาง


ผลการวิจัยพบว่า (1) ความสามารถด้านการตลาดมีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ (2) ความยืดหยุ่นด้านโลจิสติกส์ มีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ (3) ความสามารถด้านการตลาดมีอิทธิพลทางบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน (4) ความยืดหยุ่นด้านโลจิสติกส์ มีอิทธิพลทางบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน (5) ความสามารถในการบริการด้านโลจิสติกส์มีอิทธิพลทางบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน (6) ความสามารถในการบริการด้านโลจิสติกส์ มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดำเนินงานของบริษัทและ (7) ความได้เปรียบในการแข่งขันมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์. (2561). ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศค้าข้าว. สืบค้นจาก https://ricetrade.dit.go.th

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2561). การใช้ที่ดินของประเทศไทย. สืบค้นจาก http://www.ldd.go.th/www/lek_web/web.jsp?id=18671

ขวัญทิพย์ วิทยารัตน์ (2560). ผลของบรรจุภัณฑ์ และการรมโอโซนต่อคุณภาพการเก็บรักษาของข้าวสารเจ้าผสมข้าวหอมมะลิ (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. นครสวรรค์.

วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และวิลาวัลย์ สากลาง. (2560). การจัดการโลจิสติกส์ของ โรงสีข้าวกรณีศึกษา บริษัทโรงสีรุ่งอนันต์ จำกัด อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น. Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts), 10(3), 2472-2491.

ศิริเชษฐ์ สังขะมาน. (2559). การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว: กรณีศึกษาจังหวัดยโสธร (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย (2561). สถิติส่งออกข้าว. สืบค้นจาก http://www.thairiceexporters.or.th/default_th.htm

สมาคมโรงสีข้าวไทย (2562). สถานการณ์ข้าว. สืบค้นจาก www.thairicemillers.org.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2562). สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2562. สืบค้นจาก http://www.oae.go.th

Ekolu, S. O., & Quainoo, H. (2019).Reliability of Assessments in Engineering Education using Cronbach’s alpha, KR and split-half methods. Global Journal of Engineering Education, 21(1).

Haseeb, M., Hussain, H. I., Kot, S., Androniceanu, A., & Jermsittiparsert, K. (2019). Role of Social and Technological Challenges in Achieving a Sustainable Competitive Advantage and Sustainable Business Performance. Sustainability, 11(14), 1-23.

Hou, C.-K. (2019). The Effects of IT Infrastructure Integration and Flexibility on Supply Chain Capabilities and Organizational Performance: An Empirical Study of The Electronics Industry in Taiwan. Information Development, 36(4), 576-602.

Hung, R. Y. Y., Yang, B., Lien, B. Y.-H., McLean, G. N., & Kuo, Y.-M. (2010). Dynamic capability: Impact of Process Alignment and Organizational Learning Culture on Performance. Journal of World Business, 45(3), 285-294.

Kamboj, S., Goyal, P., & Rahman, Z. (2015). A Resource-based View on Marketing Capability, Operations Capability and Financial Performance: An Empirical Examination of Mediating Role. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 189(2015), 406-415.

Kamboj, S., & Rahman, Z. (2017). Market Orientation, Marketing Capabilities and Sustainable Innovation: The Mediating Role of Sustainable Consumption and Competitive Advantage. Management Research Review, 40(6), 698-724.

Kim, N., Shin, S., & Min, S. (2016). Strategic Marketing Capability: Mobilizing Technological Resources for New Product Advantage. Journal of Business Research, 69(12), 5644-5652.

Kirono, I., Armanu, A., Hadiwidjojo, D., & Solimun, S. (2019). Logistics Performance Collaboration Strategy and Information Sharing with Logistics Capability as Mediator Variable (study in Gafeksi East Java Indonesia). International Journal of Quality & Reliability Management, 36(8), 1301-1317.

Kuo, S.-Y., Lin, P.-C., & Lu, C.-S. (2017). The Effects of Dynamic Capabilities, Service Capabilities, Competitive Advantage, and Organizational Performance in Container Shipping. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 95, 356-371.

Li, D.-y., & Liu, J. (2014). Dynamic Capabilities, Environmental Dynamism, and Competitive Advantage: Evidence from China. Journal of Business Research, 67(1), 2793-2799.

Palandeng, D., Kindangen, P., Timbel, A., & Massie, J. (2018). Influence Analysis of Supply Chain Management and Supply Chain Flexibility to Competitive Advantage and Impact on Company Performance of Fish Processing in Bitung City. Journal of Research in Business, Economics and Management, 10(1), 1783-1802.

Sankar, U. V., Kutty, V. R., & Anand, T. (2019). Measuring Childhood Socioeconomic Position in Health Research: Development and Validation of Childhood Socioeconomic Position Questionnaire using Mixed Method Approach. Health promotion perspectives, 9(1), 40-49.

Yamané, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis (3rd ed.). New York: Harper and Row.

Zhang, Y. P., Liu, W. H., Yan, Y. T., Zhang, Y., Wei, H. H., & Porr, C. (2019). Developing Student Evidence‐based Practice Questionnaire (S‐EBPQ) for Undergraduate Nursing Students: Reliability and Validity of a Chinese Adaptation. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 25(4), 536-542.

Zikmund, W. G., Babain, B. J., Carr, J. C., & Griffin, M.(2016). Business Research Methods (10 ed.). Singapore: Cengage Learning.