แม้ว่าสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในประเทศและทั่วโลกยังอยู่ภาวะที่ต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพอย่างเต็มที่ และเป็นช่วงเวลาที่การฉีดวัคซีนโควิด 19 เป็นวาระแห่งชาติ แต่จำนวนของผู้สนใจส่งบทความวิจัยมาเผยแพร่ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ทั้งนี้เพราะวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) เป็นวารสารคุณภาพที่เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเป็นปีที่ 11 แล้ว และได้รับการรับรองคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2567 กองบรรณาธิการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบันมาร่วมเป็นทีมงานที่ช่วยคัดกรอง คัดสรรบทความที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม นโยบายในการบริหารจัดการวารสารยังคงเน้นกระบวนการประเมินคุณภาพบทความที่เข้มข้น จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงตามเนื้อหาในบทความ เพื่อช่วยเติมเต็มให้บทความมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการเขียนอ้างอิงทางวิชาการที่ถูกต้อง

บทความในวารสารฉบับนี้จำนวน 15 บทความครอบคลุมเรื่องที่น่าสนใจที่ผู้อ่านสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้เกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนทางไกล การเรียนการสอนแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การพัฒนานวัตกรรมในสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการต่างๆ การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารและการใช้สื่อสร้างสรรค์จากทุกภาคส่วนในสังคมไทยเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจ ข้อกำหนดเพื่อการเข้าถึงสื่อของคนพิการ วาทกรรมการเมือง และธีมโฮเทลสำหรับการท่องเที่ยวแบบครอบครัว จะเห็นได้ว่าบทความทุกเรื่องล้วนเป็นบทความที่สามารถนำไปต่อยอดความรู้ได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน

ดังนั้น สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทำให้นักวิชาการต้องทำงานจากที่บ้าน (Work from home) และทำงานผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจผ่านกระบวนการวิจัย การเรียนรู้และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้อ่านทุกท่านจะต้องดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติ ขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านที่สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เผยแพร่แล้ว: 11-06-2021

การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียง

รัศมิมาลย์ เกี่ยวศรีกุล, วิทยาธร ท่อแก้ว, ศิริวรรณ อนันต์โท

150-170