การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปทุมธานี

Main Article Content

ปิยะดา พิศาลบุตร

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการใช้ ผลการใช้และปัญหาอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจนความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตและข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการตลาด การผลิตการเงินและทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต ข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิจัยได้จากการสัมภาษณ์ประธาน และรองประธานกรรมการ จำนวน 86 ราย กรรมการ จำนวน 154 และสมาชิก จำนวน 240 ราย ของวิสาหกิจชุมชนในทุกอำเภอของจังหวัดปทุมธานี 80 แห่ง ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องอีก 8 ราย


ผลการวิจัยพบว่าเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ในปัจจุบันมากที่สุด 10 อันดับแรก คือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม ยูทูป ทวิตเตอร์ โปรแกรมไมโครซอฟท์และโปรแกรมออกแบบ วัตถุประสงค์สำคัญในการใช้ คือ ประกอบการวางแผนในการเผยแพร่ข้อมูลหรือประชาสัมพันธ์งานของวิสาหกิจชุมชน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การวางแผนธุรกิจประจำปี การผลิตสินค้าและบริการ การเพิ่มพูนความรู้ในการจัดการธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ การตรวจสอบภายใน การตลาดสินค้าและบริการ ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านความรู้และบุคคลากรที่รับผิดชอบอยู่ในระดับปานกลาง แต่ความพร้อมในด้านงบประมาณที่ใช้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ปัญหาอุปสรรคในการใช้ที่สำคัญคือการขาดอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยต่อการใช้งานและขาดงบประมาณในการจัดซื้อโปรแกรมประยุกต์ตลอดจนการจ้างบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อการใช้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตควรประกอบด้วย คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หรือตั้งโต๊ะ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ และระบบอินเตอร์เน็ต โปรแกรมสำเร็จรูป ด้านการผลิต ด้านการขาย ด้านการเงิน โปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมบริการตรวจสอบย้อนกลับ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมส่งเสริมการเกษตร. (2548). วิสาหกิจชุมชน. สืบค้นจาก www.doae.go.th

พีระพัฒน์ อนุรักษ์. (2557). สภาพปัจจุบันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

สุวิทย์ เมษินทรีย์. (2560). แนวคิดเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561, จาก www.planning2.mju.ac.th.

อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย และชาญชัย โตวิวัฒน์. (2549). เทคโนโลยีทางธุรกิจการเกษตร. ใน เอกสารการสอน ชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร หน่วยที่ 2. นนทบุรี: สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อุดม เจริญจิตรโสภณ. (2552). ความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของนักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.

Laudon and Laudon. (2005). Management Information Systems: Managing the Digital Firm. New York: New York University.

Schilling, Melissa A. (2013). Strategic Management of Technological Innovation. 4 th ed. New York: McGraw-Hill.