ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนฮาร์ทส (HEARTS Model ) ที่มีต่อความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านชัฏฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

Main Article Content

จิรนันท์ เงินช้าง

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนฮาร์ทส (HEARTS Model) ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุ 4-5  ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จำนวน 18 คน  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ทดสอบก่อนและหลังการทดลองใช้ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนฮาร์ทส จำนวน 32  แผน และ แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย  จำนวน 2 ด้าน  ได้แก่ แบบทดสอบการอ่านคำศัพท์ จำนวน 10 ข้อ และแบบทดสอบการรู้ความหมายของคำ  จำนวน 10 ข้อ รวมทั้งหมด 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการการจัดกิจกรรมรูปแบบการเรียนการสอนฮาร์ท (HEARTS Model) โดยใช้ค่ามิว ใช้กลุ่มประชากร


         ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย หลังทดลองการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนฮาร์ทสสูงกว่าก่อนการทดลอง ทั้งด้านความสามารถในการอ่านคำศัพท์ และการรู้ความหมายของคำ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (สำหรับเด็กอายุ 3 – 5). กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2554). คู่มือการส่งเสริมความสามารถการอ่าน เขียน การคิด และคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : ครุสภาลาดพร้าว.

กรวิภา สรรพกิจจำนง. (2548). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนฮาร์ทสที่มีต่อความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. สาขาการศึกษาปฐมวัย. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

กันต์กนิษฐ์ เดชะปัญญา. (2554). ผลของการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันเพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดเกี่ยวกับหนังสือของเด็กปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปฐมวัยศึกษา. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

นารีรัตน์ ศิลป์ศิริวานิช. (2553). การพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านการอ่านภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน). มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

นิดาพร อาจประจญ. (2553). ทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัยที่เล่นเกมการศึกษาเน้นภาษา. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ.

วรนาท รักสกุลไทย. (2548). แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สถิรนันท์ อยู่คงแก้ว. (2541). ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสรุปกิจกรรมในวงกลมโดยใช้เทคนิคการสร้างสมุดเล่มใหญ่. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์. (2550). การศึกษาปฐมวัยร้อยดวงใจถวายในหลวง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ.

สุภา บุญพึ่ง. (2553). การเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาและความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การสอนภาษาแบบธรรมชาติ กับ แบบฮาร์ทส. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้).
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

สุภัสสรา จตุโชคอุดม. (2553). การศึกษาความสามารถทางภาษาด้านการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัยที่มีความ บกพร่องทางการได้ยินระดับหูตึง จากการใช้รูปแบบการเรียนการสอนฮาร์ทส (HEARTS Instructional Model) ร่วมกับการทำหนังสือขนาดใหญ่ (Big Book). ปริญญานิพนธ์ กศ.ม (สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ.

สมทบ กรดเต็ม. (2557). ประสิทธิผลการพัฒนาการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยครัวเรือนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตำบลนาร่อง) จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท. (2558). รายงานการประเมินผลอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-4. ชัยนาท.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2552). บัญชีคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอน ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3). กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ

อนงค์ วรพันธ์. (2546). พัฒนาการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทำสมุดเล่มเล็ก. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Fennacy, J.W. (1988). Teaching and learning literacy in two kindergarten classrooms. EDDDissertation, University of Southern California