วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) เป็นวารสารที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2567 ปัจจุบันวารสารได้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 10 แล้ว กองบรรณาธิการชุดใหม่ขอขอบพระคุณกองบรรณาธิการชุดเดิมที่ครบวาระซึ่งได้วางรากฐานการดำเนินงานวารสารคุณภาพ ทั้งนี้กองบรรณาธิการชุดใหม่ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาร่วมเป็นทีมงานที่จะช่วยคัดกรอง คัดสรรบทความที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่สู่สังคมต่อไป

         นโยบายในการบริหารจัดการวารสารยังคงมุ่งมั่นอยู่ในกรอบแห่งความเป็นวารสารคุณภาพ ที่เน้นกระบวนการประเมินคุณภาพบทความที่เข้มข้น จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงตามเนื้อหาในบทความ เพื่อจะช่วยเติมเต็มให้บทความมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการเขียนอ้างอิงทางวิชาการที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล

          วารสารฉบับนี้ครอบคลุมบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีเนื้อหาด้านการวิจัยและการวัดผลการศึกษา รูปแบบการเรียนการสอนและสื่อการสอน การมีส่วนร่วมของชุมชน สื่อสารมวลชน ทักษะการรู้ดิจิทัล การจัดการความปลอดภัยและการเกษตร การท่องเที่ยวและการอนุรักษ์แหล่งน้ำ จำนวน 14 บทความที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจในการเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรมและเรื่องที่เกี่ยวข้อง

         สุดท้ายนี้ ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอให้ผู้อ่านทุกท่านร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ปฏิบัติตนตามนโยบายด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันตนเองและบุคคลรอบข้างให้มีสุขภาพดี ที่สำคัญอย่าลืมเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยนะคะ เราจะผ่านวิกฤตการณ์โรคระบาดนี้ไปด้วยกันค่ะ

รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์  วิภาวิน

บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 19-06-2020