รูปแบบการบริหารจัดการนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพในไทยแลนด์บาสเกตบอลลีก

Main Article Content

จตุพร บรรเริงเสนาะ
สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์

บทคัดย่อ

         การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพในไทยแลนด์บาสเกตบอลลีก โดยใช้เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ในการศึกษาภาพอนาคตของรูปแบบการบริหารจัดการนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพในไทยแลนด์บาสเกตบอลลีก กับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสโมสรบาสเกตบอลอาชีพ จำนวน 26 คน โดยการเจาะจงเลือก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน และพิสัยควอไทล์ นอกจากนั้นผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพ ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 426 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


         ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพในไทยแลนด์บาสเกตบอลลีก SSS-DDR ที่เหมาะสมประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้ 1) การเสาะแสวงหานักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพ (S-Sourcing) 2) การคัดกรองนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพ (S-Screening) 3) การคัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพ (S-Selection) 4) การกระจายการฝึกซ้อม (D-Deployment) 5) การพัฒนานักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพ (D-Development) 6) การเก็บรักษาให้นักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพคงอยู่กับสโมสร (R-Retention)

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

การกีฬาแห่งประเทศไทย. (2561). ผ่าแผนบาสเกตบอล ทิศทางพัฒนาสู่กีฬาอาชีพยั่งยืน. สืบค้นเมื่อวัน 18 กันยายน 2562, จาก https://www.tnews.co.th/sat/contents/480451

จุมพล พูลภัทรชีวิน. (2546). เอกสารประกอบคำบรรยายเรื่องเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR. สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ อาคารวิทยาพัฒนา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

วิเชียร วิทยอุดม. (2551). องค์การและการจัดการ . กรุงเทพฯ : ธนธัชการพิมพ์จํากัด.

Berger, D. R. & Berger, L.A. (2004). The talent management handbook: Creating organizational excellence by identifying, developing, and promoting your best people. New York: McGraw-Hill.

Best, J. W. (1977). Research in education. (3rd ed). New Jersey: Prentice hall Inc.

Chelladurai, P. (1985). Sport management. Ontario: Sports Dynamics.

Gubman, L. E. (1998). The talent solution: Aligning strategy and people to achieve extraordinary results. New York: McGraw-Hill.

Tracey, Jame. (2018). 5 ลีกบาสเกตบอลอาชีพของประเทศไทยที่สานฝันนักกีฬาบาสเกตบอลไทย. สืบค้นเมื่อ 11 กรกฎาคม 2019, จาก https://northstarbball.com