พุทธปรัชญาการศึกษา

Main Article Content

พระอัครเดช ญาณเตโช (โลภะผล)

บทคัดย่อ

              การศึกษาของไทยมีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา และได้พัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบมาตรฐานสากล นำระบบการศึกษาหลายรูปแบบมาประยุกต์ใช้กับระบบการศึกษาในประเทศไทย ทำให้ระบบการศึกษาของไทยมีหลากหลายรูปแบบ แต่ด้วยความที่มีพระพุทธศาสนาเป็นที่นับถือของคนส่วนมาก การศึกษาของไทยจึงมีการสอดแทรกคำสอนทางพระพุทธศาสนาเรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อให้นักเรียนสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยอาศัยหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า “ธรรมะ” มาปฏิบัติใช้จริงในชีวิต การเรียนจะไม่เรียนเฉพาะทฤษฎีในห้องเรียน แต่จะนำความรู้ที่ได้เรียนจากห้องเรียนมาใช้ในชีวิตจริง พระพุทธศาสนานอกจากจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วยังช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น พุทธปรัชญาการศึกษาจึงเป็นระบบการศึกษาหนึ่งที่ได้นำเอาคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในระบบการศึกษาไทย สังคมมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดแต่ต้องควบคู่กับการพัฒนาจิตใจของมนุษย์ด้วย พุทธปรัชญาการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนตามหลักพุทธปรัชญาเพื่อความหลุดพ้นจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ  ที่บีบคั้นขัดขวาง และแสวงหาความเป็นอิสระเพื่อจะเสวยผลแห่งความมีชีวิตของตน อย่างปลอดโปร่งโล่งเบา กระบวนการของชีวิตและการดำเนินชีวิตแต่ละขณะก็คือ การเผชิญปัญหาและพยายามแก้ปัญหา หรือการเผชิญทุกข์ และหาทางออกจากทุกข์นั่นเองดังนั้นหลักการศึกษาทางพุทธปรัชญาควบคู่กับการปฏิบัติด้วยเสมอ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ปรัชญาการศึกษา EF 703 (EF 603). (2541). พิมพ์ครั้งที่ 1. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น EF 234 (2542). พิมพ์ครั้งที่ 1. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

พุทธทาสภิกขุ. (2516). การศึกษาคืออะไร. สำนักหนังสือธรรมบูชา.

พุทธทาสภิกขุ. (2518). การศึกษาเพื่อสันติสุข. สำนักหนังสือธรรมบูชา.

พรหมคุณาภรณ์.พระ. (2518). ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาค พุทธธรรม: แกนนำการศึกษา. อัดสำเนา.

รัตนา ตันบุญเต็ก. (2523). ปรัชญาคืออะไร. อัมรินทร์การพิมพ์.

ราชวรมุนี.พระ. (2525). ปรัชญาการศึกษาไทย .มูลนิธิโกมล คีมทอง.

วรวทย์ วศินสรากร .(2554). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา.กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษาวิทย์.

วิศทเวทย์ .ปรัชญา (แปลจาก Philosophy ของ C.E.M. Joad). (2518). ไทยวัฒนพานิช.

สุวรรณ เพชรนิล. (2539). PY 213 พุทธปรัชญาเบื้องต้น. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพฯ.

ส. ศิวรักษ์. (2516). ปรัชญาการศึกษา. สำนักพิมพ์เคล็ดไทย.

สาโรช บัวศรี. (2516). ข้อคิดเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาของไทย. อัดสำเนา.