ในปี พ.ศ. 2558 นี้เป็นปี ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน กระแสตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของวงการศึกษาเกิดขึ้นมา 3-4 ปี แล้วครับ รวมถึงในส่วนของวารสารวิจัยก็เช่นเดียวกัน จำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพของวารสาร และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงเนื้อหาสาระของวารสารให้ขยายวงกว้างกับผู้อ่านทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น
          การดำเนินการของวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) ก็เช่นเดียวกันครับได้มีการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการรักษาคุณภาพของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานของวารสารเพื่อรองรับสู่มาตรฐานระดับชาติ โดยทางกองบรรณาธิการและคณะท างานวารสารได้พัฒนาเว็บไซต์ และระบบบริหารจัดการวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์มากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงบทความจากวารสารได้สะดวกขึ้น ในส่วนของผู้สนใจส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสารของเรานั้น ทางวารสารของเราได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานง่าย และรวดเร็วในการดำเนินการตั้งแต่การรับบทความ จนถึงการเผยแพร่บทความ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ

         สุดท้ายนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะติดตามสาระความรู้ จากวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรมของ มสธ. ทั้งฉบับนี้ และฉบับต่อๆ ไป ขอขอบคุณครับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 24-09-2020

พุทธปรัชญาการศึกษา

พระอัครเดช ญาณเตโช (โลภะผล)

49-62