ชุดการสอนแผนจุฬา วิชาเครื่องปั้นดินเผา เรื่อง การผลิตภาชนะเครื่องปั้นดินเผา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

Main Article Content

ยุทธนา วงษ์ทันท์

บทคัดย่อ

                    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) พัฒนาชุดการสอนแผนจุฬา วิชาเครื่องปั้นดินเผา เรื่อง การผลิตภาชนะเครื่องปั้นดินเผา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด (2) ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแผนจุฬา เรื่อง การผลิตภาชนะเครื่องปั้นดินเผา และ (3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแผนจุฬา เรื่อง การผลิตภาชนะเครื่องปั้นดินเผา


                    กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ที่เรียนวิชาเครื่องปั้นดินเผา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 40 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือในการวิจัย คือ (1) ชุดการสอนแผนจุฬา เรื่อง การผลิตภาชนะเครื่องปั้นดินเผา (2) แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน และ (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแผนจุฬา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพ E1/ E2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที


                    ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดการสอนแผนจุฬา เรื่อง การผลิตภาชนะเครื่องปั้นดินเผา ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 คือ 82.26/81.94 (2) นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนชุดการสอนแผนจุฬาเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดการสอนแผนจุฬา เรื่อง การผลิตภาชนะเครื่องปั้นดินเผา ในระดับเห็นด้วยมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพมหานคร: พัฒนาคุณภาพวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542).

กิดานันท์ มลิทอง. (2543). เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจากัด อรุณการพิมพ์.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์และคณะ. (2531). นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และวาสนา ทวีกุลทรัพย์. (2540). ชุดการสอนรายบุคคล เอกสารการสอนชุดวิชา สื่อพัฒนสรร หน่วยที่ 4. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

ทิศนา แขมมณี. (2553). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับพุทธศักราช 2542.(ม.ป.ป.). กรุงเทพมหานคร: สำนักนายกรัฐมนตรี.

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. (2550). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา.

ยุทธนา วงษ์ทันท์. (2554). ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการใช้สื่อการสอนวิชาเครื่องปั้นดินเผา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. รายงานการวิจัย, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.