ความต้องการศูนย์สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของครูระดับปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

Main Article Content

รัชนี โพธิ์ทา

บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการศูนย์สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของครูระดับปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 


                กลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 222 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความต้องการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน


                ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 มีความต้องการศูนย์สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า (1) ด้านการบริหารศูนย์สื่อควรกำหนดปณิธาน ส่งเสริมให้ครูปฐมวัยนำนวัตกรรมวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้พัฒนาเด็กปฐมวัย  บุคลากรมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อด้านปฐมวัย (2)ด้านวิชาการมีการพัฒนาครูโดยการศึกษาดูงาน เข้าร่วมประชุมสัมมนา ด้านวิจัยและพัฒนาสื่อด้านปฐมวัยมีการศึกษาวิจัยสื่อ  (3) ด้านการบริการของศูนย์สื่อ มีการจัดหาและผลิตสื่อใหม่ทุกเดือน ให้บริการยืมสื่อครั้งละ 3 ชิ้น ระยะเวลาในการยืมครั้งละ 10 วัน การให้บริการตอบคำถามและค้นคว้าให้บริการตอบคำถามบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริการให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านสื่อ (4) ด้านประเภทของสื่อสำหรับครู มีความต้องการสื่อประสม   (5) ด้านประเภทของสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยมีความต้องการสื่อประกอบกิจกรรมเกมการศึกษา (6)ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกของศูนย์สื่อควรมีสนามเด็กเล่น  สภาพแวดล้อมภายในควรมีการจัดป้ายนิเทศเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อและนวัตกรรม  (7) ด้านสถานที่ตั้งของศูนย์สื่อจัดตั้งบริเวณโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอและการเลือกพื้นที่ตั้งควรเลือกที่มีบริเวณกว้างขวาง และ(8) ด้านการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์สื่อควรมีห้องเตรียมการประชุม มีระบบแสงสว่างและมีเครื่องมือสื่อสาร

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กัลญานีย์ กาพย์เกิด. 2545. แบบจำลองศูนย์สื่อการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนในภาคใต้. ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2552). ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารศูนย์สื่อการศึกษาหน่วยที่ 1. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ลัดดา นีละมณี. (2531). คู่มือครูอนุบาล นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ศูนย์การเรียนกิจกรรมเสรีระดับเด็กก่อนประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ.

วาสนา ทวีกุลทรัพย์. (2555). ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม หน่วยที่ 13. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 กรุงเทพมหานคร.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2553). แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ฉบับสรุป. กรุงเทพมหานคร.

เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์. (2548). การจัดการและนิเทศสื่อการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยทักษิณ