รูปแบบการสื่อสารเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม

Main Article Content

มนัสชนก สุรชัยกุลวัฒนา

บทคัดย่อ

             การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสื่อสารเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม  2) เพื่อศึกษารูปแบบของการสื่อสารที่ใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม และ 3) เพื่อศึกษาการนำรูปแบบการสื่อสารไปใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำท้องถิ่น  โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมการสื่อสารของผู้นำท้องถิ่นเป็นเวลา  1  สัปดาห์  ผลการวิจัยสรุปได้ว่า  ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้แก่  ปัจจัยเรื่องงบประมาณ ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของสื่อ ปัจจัยด้านข้อดีข้อเสียของสื่อ  ปัจจัยด้านความเหมาะสมกับข้อมูลข่าวสาร  ปัจจัยด้านความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น  ปัจจัยด้านความสะดวกและความพร้อมของนายกเทศมนตรีตำบล ปัจจัยด้านระดับการศึกษาของกลุ่มชาวบ้าน ปัจจัยด้านการเป็นสื่อที่สร้างความจดจำที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น  ส่วนรูปแบบการสื่อสารสามารถสรุปได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารมวลชน และการประชุมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ประเด็นสุดท้ายคือการนำรูปแบบการสื่อสารไปใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำท้องถิ่น  ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยเรื่องนี้ จะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนารูปแบบการสื่อสารของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นๆ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ชูศักดิ์ ชูช่วย (2533) บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธัญชนก คล้ายสังข์ (2554) ภาพลักษณ์ความภักดีของนักท่องเที่ยวต่อสามชุกตลาดร้อยปีจังหวัดสุพรรณบุรี สารนิพนธ์ สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พนิดา ประยูรศิริ (2541) ภาพลักษณ์ของนักการเมืองกับการยอมรับของประชาชน วิทยานิพนธ์ปริญญาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปานตา ดรามิตร (2552) รูปแบบการสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สมฤทัย เสือปาน (2549) รูปแบบการสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

เสถียร เชยประดับ (2540) การสื่อสารกับการเมือง กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี (2549) รูปแบบการสื่อสารของนักการเมืองท้องถิ่น สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Berrigan, F.J. (1979) Community Communications, UNESCO.

Donald C. Rowat (editor) (1980) International Handbook on Local Government Reorganization. London : Aldwych Press

Ronald L.Krannich (1978) Mayors and Managers in Thailand : The Struggle for Political Life in Administrative Settings. Ohio : Ohio University

Roger E.M. (1963) Diffusion and Innovations (third edition). New York: Macmillan Publishing Co., Inc

Roger E.M. (1976) Communication and Development: critical perspectives. Beverly Hills : Sage Publishtion