สวัสดี ท่านผู้อ่านวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) ทุกท่าน เป็นที่ทราบกันดีว่า การสร้างองค์ความรู้ ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการแสวงหาหรือพัฒนาองค์ความรู้ อย่างมีระบบแบบแผน หรือก็คือ “การวิจัย” นั่นเอง โดยองค์ความรู้ ที่ได้จากการวิจัยที่มีคุณภาพสมควรได้รับการเผยแพร่ลงในวารสารวิจัยเพื่อขยายองค์ความรู้ และนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าขึ้น อีกทั้งการเผยแพร่ผลงานวิจัยถือเป็ นตัวชี้วัดหนึ่งของ
การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นข้อกำหนดของการจบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลให้คณาจารย์ และนักศึกษาต้องหาแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึ้น
            สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัย จึงได้พัฒนาวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรมขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่และสะสมองค์ความรู้จากผลงานวิจัย และผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาวารสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้อ่านใช้เป็นช่องทางการค้นคว้าบทความวิจัยได้สะดวกมากขึ้น

            ผมในฐานะตัวแทนของกองบรรณาธิการวารสารขอให้สัญญาว่า เราจะมุ่งมั่นพัฒนาวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งเผยแพร่ และสะสมองค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเปิดกว้างให้นักวิจัยทั้้งภายในและภายนอกได้ใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

            สุดท้ายนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะติดตามวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรมของ มสธ. ทั้งฉบับนี้้ และฉบับต่อๆ ไป ขอขอบคุณครับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 02-10-2020

การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนในเขตลุ่มน้ำมูล

สัจจา บรรจงศิริ, บำเพ็ญ เขียวหวาน , บุญญฤทธิ์ มุ่งจองกลาง, บุณฑริกา นันทา, ปาลีรัตน์ การดี

18-35