การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในวิชา การจัดการธุรกิจเกษตรโดยการเรียนการสอนวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษาสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Main Article Content

วันทนา รอดประเสริฐ

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความสนใจ ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 32 คน เครื่องมือวิจัยคือแบบสอบที่ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับระบบธุรกิจเกษตรจำนวน 50 ข้อ และส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความสนใจในวิธีการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่  ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. เมื่อใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)พบว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีค่า สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   2. เมื่อวัดค่าคะแนนความสนใจในวิธีการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)พบว่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้หลังเรียน มีค่าสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ชาตรี เกิดธรรม. 2544. อยากทำวิจัยในชั้นเรียนแต่ทำไม่เป็น. กรุงเทพมหานคร: บริษัทดิจิตอลเลนส์ นที.จำกัด

พวงเพชร วัชรวัฒนพงศ์. (2536). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการเรียนตามคู่มือครูของ สสวท. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ-มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

ยุทธนา ปฐมวรชาติ. 2544. การวิจัยในชั้นเรียน: แนวคิดการปฎิบัติสู่การพัฒนาผู้เรียนที่แท้จริง. วารสารวิชาการ
วัชรี ทรัพย์มี. ความหมายของความสนใจ. กรุงเทพฯ, 2545

วิไลพร ดำสะอาด. การศึกษาความสามารถในการใช้ภาษาไทยและความสนใจในวิธีการสอนภาษาไทย ท 401 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา ที่ได้รับการสอนโดยใช้เพลงและเกมประกอบการสอน.เพชรบุรี: โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา, 2542.

สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์. ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548

สุวิมล ว่องวาณิช. 2543. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน. กรุงเทพมหานคร:อักษรไทย.

สุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์. 2544. ตัวอย่างการวิจัยในชันเรียนประสบการณ์ตรงของครูต้นแบบ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จำกัด.