การผลิตสื่อวีซีดีเพื่อให้บริการสังคม “การส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย"

Main Article Content

กิตติ ลี้สยาม

บทคัดย่อ

                การผลิตสื่อวีซีดีเพื่อให้บริการสังคม ชุด “การส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สุขภาพของประชาชนด้วยการแพทย์แผนไทย และเพื่อการผลิตสื่อวีซีดีเพื่อให้บริการสังคมรายการการนวดไทยเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การเลือกเรื่องที่จะจัดทําวีซีดี 2) การกําหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเนื้อหา 3) การผลิต สื่อ และ 4) การควบคุมคุณภาพ ซึ่งวีซีดีที่ผลิตได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนวดไทย การนวดเพื่อสุขภาพ หลักการนวดเพื่อ สุขภาพ เทคนิคการนวดเพื่อสุขภาพ ประกอบกับการสาธิตโดยผู้ที่เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทย ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมก่อนการนวด ท่าบริหารร่างกาย (ท่าดัดตน) ก่อนการนวดเพื่อสุขภาพ การนวดเพื่อสุขภาพดวยตนเอง การนวดเพื่อสุขภาพให้ผู้อื่นและการนวดเพื่อถนอมสายตา


              ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อวีซีดี พบว่า การผลิตสื่อวีซีดีการนวดไทยเพื่อสุขภาพ มีการนําเสนอตรงกับ ประเด็น วิธีการนําเสนอ การจัดฉาก ภาพประกอบกับคําบรรยาย และภาพสื่อความหมาย ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ตรง ประเด็น เหมาะสม สอดคล้อง ตรงเนื้อหา สามารถนําไปเผยแพร่ได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตสื่อมีการประเมิน คุณภาพด้านเทคนิคเพิ่มเติม คือ ขนาดและรูปแบบของตัวหนังสือ เสียงหลัก (เสียงบรรยาย, วิทยากร, ผู้ดําเนินรายการ) เสียงประกอบ (ดนตรี เสียงแบ็คกราวด์, เสียงพิเศษ) ภาพหลัก (ภาพวิทยากร) และภาพประกอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ อ่านง่าย ชัดเจน และคมชัด โดยวีซีดีชุดนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัยในการส่งเสริม สุขภาพของประชาชนกับการดําเนินชีวิตประจําวันได้ง่าย


            ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดทําและจากการประเมิน คือ ควรมีการจัดทําสื่อการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์ แผนไทยในลักษณะอื่นร่วมด้วย เช่น การจัดทําเอกสารหรือแผ่นพับ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของการสื่อสาร และควรมี การดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการนําสื่อวีซีดีที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ในรูปแบบของการ อบรมหรือสอนประชาชนปฏิบัติซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารแบบสองทาง ตลอดจนควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์สื่อวีซีดีที่ผลิตได้ โดยการนําเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตหรือผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กิตติชัย อนวัชประยูร (2545) เอกสารการสอนชุดวิชาจรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย ในหน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวการแพทย์แผนไทย นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กุสุมา ศรียากูล (2543} รูปแบบที่พึงประสงค์ในการให้บริการนวด อบ ประคบสมุนไพร เพื่อส่งเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในรวมบทคัดย่องานวิจัยการแพทย์แผนไทยและทิศทางในอนาคต กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

วิทูรย์ อึ้งประพันธ์ (2541) ความเป็นมาของการส่งเสริมสุขภาพ ในเอกสารการประกอบการประชุมวิชาการ พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2542} ผักพื้นบ้านภาคกลาง กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2547) คู่มือประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก