ในปัจจุบัน สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จึงเน้นส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัย / วิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์ในวารสาร / การประชุมวิชาการทั้งในระดับนานาชาติ และระดับชาติ ส่งผลให้จำนวนสัดส่วนของผู้ที่ต้องการตีพิมพ์กับ จำนวนวารสารที่ได้รับการยอมรับมีจำนวนไม่สอดคล้องกัน หลายมหาวิทยาลัยจึงเน้นการพัฒนาวารสารของตนเองให้มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งการที่วารสารฉบับหนึ่งจะเป็นที่ยอมรับได้นั้นจำเป็นต้องมีการดำเนินการตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด ไม่ว่าจะเป็นระดับชาติ หรือระดับนานาชาติก็ตาม

            ในส่วนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็เช่นกันครับ เรามีวารสารที่ดําเนินการในส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนา และวารสารที่ดําเนินการโดยสาขาวิชาต่างๆ อยู่หลายฉบับ โดยวารสารฉบับที่ท่านกําลังอ่านอยู่นี้เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) ซึ่งมีเนื้อหาทางมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในฉบับนี้เราดําเนินการมาถึงปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2556 แล้วครับ และยังคงต้องดําเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อนําเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านด้วยความตั้งใจ

         สุดท้ายนี้ทางกองบรรณาธิการวารสารขอให้คำมั่นว่าจะพัฒนาวารสารให้เข้าสู่มาตรฐานระดับชาติในระดับที่สูงขึ้้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านทุกท่านจะให้การตอบรับวารสารฉบับนี้้เป็นอย่างดีต่อไปนะครับ ขอขอบคุณครับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 15-10-2020

BELIEFS AND EXPECTATIONS OF THAI TEACHERS AND PARENTS ABOUT IMPORTANT AREAS OF CHILD DEVELOPMENT

Nittaya Passornsiri, Pusadee Kutintara, Prakairat Pattarathiti, Pornchan Suvannachati, Tipsuda Sumethseni

1-22