การวิเคราะห์เนื้อหาและการใช้สิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกลในสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Main Article Content

จุฑารัตน์ นกแก้ว

บทคัดย่อ

               การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จำแนกประเภทและภาษาของสิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกล 2) จัดกลุ่มเนื้อหาสิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกล และ 3) สำรวจการใช้สิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ทรัพยากรสารสนเทศด้านการศึกษาทางไกลที่เป็นสิ่งตีพิมพ์จัดเก็บและให้บริการโดยหน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล ฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ที่ตีพิมพ์ พ.ศ. 2521-2553 จำนวน 823 ชื่อเรื่อง ยกเว้นสิ่งตีพิมพ์ประเภทงานวิจัยภาษาไทย วารสาร และสำเนาบทความ วิเคราะห์เนื้อหาสิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกล โดยใช้กรอบการจำแนกเนื้อหาการศึกษาทางไกลของศูนย์การเรียนทางไกลระดับสากล (International Centre for Distance Learning – ICDL) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ และร้อยละ
                ผลการศึกษาพบว่า 1) ประเภทและภาษาของสิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกล จ าแนกได้ดังนี้ (1) ประเภทของสิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกลเป็ นประเภทหนังสือมากที่สุด จ านวน 440 ชื่อเรื่อง รองลงมาคือ วิทยานิพนธ์ จ านวน 208 ชื่อเรื่องรายงานการประชุมสัมมนา จำนวน 123 ชื่อเรื่อง และน้อยที่สุดคือ งานวิจัย จำนวน 52 ชื่อเรื่อง และ (2) เป็นสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษมากที่สุด จำนวน 557 ชื่อเรื่อง รองลงมาเป็นสิ่งพิมพ์ภาษาไทย จำนวน 266 ชื่อเรื่อง 2) การจัดกลุ่มเนื้อหาของสิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกลตามหมวดของสิ่งพิมพ์ เป็น หมวดการศึกษาทางไกล (ทฤษฎี นโยบาย สังคมวิทยา การพัฒนา) มีมากที่สุด จำนวน 196 ชื่อเรื่อง รองลงมาคือ หมวดวัสดุการสอน (แหล่งทรัพยากร สื่อ) จำนวน 165 ชื่อเรื่อง และน้อยที่สุด คือ หมวดหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 25 เรื่อง 3) การใช้สิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกล สิ่งพิมพ์ทุกประเภทมีประวัติการยืมออก เมื่อจำแนกตามประเภทสิ่งพิมพ์ หนังสือภาษาไทยและรายงานการประชุมสัมมนา มีประวัติการยืมออกทุกชื่อเรื่อง สำหรับหนังสือภาษาอังกฤษ มีประวัติการยืมออก จำนวน 238 ชื่อเรื่อง และรายงานการประชุมสัมมนา ภาษาอังกฤษ มีประวัติการยืมออก จำนวน 70 ชื่อเรื่อง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กลิ่นปทุม ทองนาค (14 พฤศจิกายน 2555) บรรณารักษ์ชำนาญการ สัมภาษณ์ โดยจุฑารัตน์ นกแก้วหน่วยจัดหาทรัพยากร ฝ่ายเทคนิค สำนักบรรณสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550) คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาโท นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าถึงเมื่อ 12 เมษายน 2555, จาก http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/MASTER/Master_manual.pdf

สุมาลี สังข์ศรี (2549) การศึกษาทางไกล นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาภากร ธาตุโลหะ (2545) การวิเคราะห์เนื้อหาสิ่งพิมพ์ที่มีอย่ในศูนย์ข้อมูลภูมิภาคตะวันออก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

อุทุมพร (ทองอุไร) จามรมาน (2531) การสังเคราะห์งานวิจัย: เชิงปริมาณเน้นวิธีวิเคราะห์เมตต้า กรุงเทพฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟันนี่พับบลิชชิ่ง

อุบลรัตน์ สุนทรธรรมาสน์ (2530) การวิเคราะห์ค่านิยมของสังคมไทยจากหนังสืออ่านสำหรับเด็กระดับประถมศึกษา วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

International Centre for Distance Learning. The Open University.(1991). Distance Education Database Prepared for Commonwealth of Learning. Milton Keynes : International Centre for Distance Learning