การพัฒนาแบบวัดทักษะการรู้ดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน

Main Article Content

สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบวัดทักษะการรู้ดิจิทัลฯ ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันและ 2) ประเมินประสิทธิภาพของแบบวัดทักษะการรู้ดิจิทัลฯ ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างแบบวัดทักษะการรู้ดิจิทัล ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับแบบวัดทักษะการรู้ดิจิทัล ขั้นตอนที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันสำหรับแบบวัดทักษะการรู้ดิจิทัล และขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชันสำหรับแบบวัดทักษะการรู้ดิจิทัล
ผลการวิจัยพบว่า
1) แบบวัดทักษะการรู้ดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://stoutestcenter.com/ ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าทดสอบได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ
2) ประสิทธิภาพของแบบวัดทักษะการรู้ดิจิทัลฯ ในความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (M=4.56, SD=0.60) ขณะที่ประสิทธิภาพของแบบวัดทักษะการรู้ดิจิทัลฯ ในความคิดเห็นของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M=4.29, SD=0.77) การปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับแบบวัดทักษะการรู้ดิจิทัล มีทั้งส่วนที่แก้ไขได้ทันทีและส่วนที่ต้องพัฒนาภายหลัง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bunliptanon, T., Khamkaew, K., Preechapanich, O., & Thernmontri, S. (2017). A Prototype of Online Adaptive Testing System Using Sequential Probability Ratio Test Model Case Study: Basic English. Thaksin Journal, 20(3), 308-316. (in Thai)

Catts, R. (2005). Information Skills Survey Technical Manual (1st ed.). Canberra, Australia: Council of Australian University Librarians. Retrieved from http://www.caul.edu.au/content/upload/files/info-literacy/ISSTechnicalManual2005.pdf

Certiport. (2017). IC3 Digital Literacy Certification. Retrieved October 24, 2017 from https://certiport. pearsonvue.com/Certifications/IC3/Digital-Literacy-Certification/Certify/IC3-Global-Standard-5

Council for Aid to Education. (2014). CLA+ Student Guide. New York, NY: Council for Aid to Education. Retrieved from http://cae.org/images/uploads/pdf/CLA_Student_Guide_Individual.pdf

Klongklaew, W., & Chaikaew, N. (2015). The Online Questionnaires Development for Vocational Interest Test in Information and Communication Technology. Naresuan Phayao Journal, 8(1), 39-43. (in Thai)

Prachanban, P., & Konpueng, A. (2016). The Research and Development of the Measurement Instruments of the Media Literacy Skills in the 21st Century for Secondary Students. Journal of education Naresuan University, 18(1), 144-154. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/54933. (in Thai)

Praraksa, P., Simpol, W., & Sujiva, S. (2018). The Life and Career Skills of Primary School Students: A Tentative Model and an Online Scale. Journal of Education Studies, 47(1), 337-357. (in Thai)

Sakolkijrungroj, S. (2020). The Synthesis of Definition, Components, and Indicators of Digital Literacy Skills for Sukhothai Thammathirat Open University Graduate Students. Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning, 10(1), 82-97. (in Thai)

Sparks, J.R., Katz, I.R., & Beile, P.M. (2016). Assessing Digital Information Literacy in Higher Education: A Review of Existing Frameworks and Assessments with Recommendations for Next-Generation Assessment (Research Report No. RR-16-32). Princeton, NJ: Educational Testing Service. DOI: 10.1002/ets2.12118

Srisatidnarakul, B. (2012). Development and validation of research instruments: psychometric properties. Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)

Sukhothai Thammathirat Open University. (2015). Distance Education (1st Revision). Bangkok: Sangchan Publisher. (in Thai)

Techataweewan, W., & Prasertsin, U. (2017). Digital Literacy Assessment of the Undergraduate Students of the Universities in Bangkok and Its Vicinity. Journal of Information Science, 34(4). Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/81035. (in Thai)

The Association of College and Research Libraries. (2000). Information Literacy Competency Standards for Higher Education. Retrieved from http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency.