ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อดิจิทัลที่มีต่อความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวนและการดำเนินการของเด็กปฐมวัย

Main Article Content

อภัสรา ประชาโรจน์
อรพรรณ บุตรกตัญญู
เพ็ญศรี แสวงเจริญ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวนและการดำเนินการของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการใช้วรรณกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อดิจิทัล กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กชาย – หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนชุมชนบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์การโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานร่วมกับการใช้สื่อดิจิทัล 2) แบบประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวนและการดำเนินการของเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา


ผลการศึกษา พบว่า เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการใช้วรรณกรรมเป็นฐานร่วมกับการใช้สื่อดิจิทัล มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวนและการดำเนินการของเด็กปฐมวัย โดยรวมและรายด้านประกอบด้วยด้านการนับปากเปล่า  การนับอย่างรู้ค่าจำนวน การเปรียบเทียบจำนวน การเรียงลำดับ การรวมกลุ่ม การแยกกลุ่ม หลังการทดลองสูงขึ้น  กว่าก่อนการทดลอง และผลจากการบันทึกการสังเกตพฤติกรรมในขณะทำกิจกรรมพบ ว่า เด็กนับปากเปล่า 1-20 นับปากเปล่าถอยหลัง 10-1 นับสิ่งของตามจำนวน 1-20 เรียงลำดับสิ่งของได้ 5 ลำดับ รวมกลุ่มสิ่งต่างๆ และพูดบอกผลรวมไม่เกิน 10 ได้ แยกกลุ่มและพูดบอกผลคงเหลือได้อย่างถูกต้อง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Anekritmongkol, P. (2017). The Development of Pre-primary School Pupil’s Analytical Thinking Competence in Basic Mathematics through a Set of Activities (Master of Education). Dhurakij Pundit University. Bangkok.

Dewey, J. (1960). How We Think. Boston, MA: Heath and Co.

Dharmniti. (2022). How to Adjust? Let Life and Business Survive in the New Normal. Retrieved from https://www.dharmniti.co.th/new-normal/

Fisher, C. J., & Terry. C. A. (1990). Children's Language and the Language Arts: A Literature- Based Approach (3rd ed.). Boston: Allyn and Bacon.

Lakkla, N. (2018). Development of Mathematics Basic Skills Acquired Through Educational Game of the 2nd Year-Class Childhood Children at Ban Bang Kaew School (Master of Education). Rajabhat Rajanagarindra University. Chachoengsao.

Liveworksheets. (2021). About This Site. Retrieved from https://www.liveworksheets.com/aboutthis_en.asp.

Miller, T. (2018). Developing Numeracy Skills Using Interactive Technology in a Play-Based Learning Environment. International Journal of STEM Education, 5(39), 1-11.

Ministry of Education, Singapore. (2013). Nurturing Early Learners A Curriculum for Kindergartens in Singapore. Retrieved from https://www.nel.moe.edu.sg/

Ministry of Education, Thailand. (2017). Early Childhood Education Program 2017. Bangkok: The Teachers Council of Thailand Ladprao.

Office of Educational Technology. (2017). Guiding Principles for Use of Technology with Early Learners. Retrieved from https://tech.ed.gov/earlylearning%20/principles/

Office of the Education Council Ministry of Education. (2020) Guidelines for the Development of Resources Learning in the Digital Age Suitable for Early Childhood Learners. Nonthaburi: Century

Panditsewee, P., Jarupanya, P., Chantanee, A., Changcharoen, C., & Jeansut, R. (2014). Educational Psychology. SSRU Journal of Public Administration, 4(2), 70-82.

Rakkanchanant, N. (2017). The Learning Experiences by Using Literature-Based for Enhancing Social Skills of Early Childhood (Master's degree). Silpakorn University. Bangkok

Salminen, J. B., Koponen, T. K., Leskinen, M., Poikkeus, A. M., & Aro, M. T. (2015). Individual Variance in Responsiveness to Early Computerized Mathematics Intervention. Elsevier Journal, 43, 124-131.

Tadmala, D. (2016). Development of Basic Mathematical Skills of Early Childhood Through. Telling Tale Activities (Master of Education). Maha Sarakham Rajabhat University. Maha Sarakham

The institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (2020). FrameworkECE The Early Childhood Curriculum B.E. 2017. Bangkok: Gogoprint.

Tomlinson, C. M., & Lynch-Brown, C. (1996). Essentials of Children’s Literature (2nd ed.). Needham heights, MA: Allyn and Bacon.

Whitehead, R. (1968). Children’s Literature Strategies of Teaching. New Jersey: Prentice - Hall.

Wordwall. (2016). About Wordwall. Retrieved from https://wordwall.net/about