About the Journal

วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) เป็นวารสารที่รับรองการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่เป็นบทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) บทความปริทัศน์  (review article) และหรือบทความวิจารณ์หนังสือ (book review) เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม ข่าวสาร นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ โดยกำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

แจ้งผู้ประสงค์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร ECT Journal
*** ตั้งแต่เล่มที่ 23 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ***
วารสารปรับจำนวนผู้พิจารณาบทความ (Peer review) จากเดิม 2 คน เป็น 3 คน และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความและดำเนินการเพื่อลงตีพิมพ์วารสาร ดังนี้
        1. สำหรับบุคคลทั่วไป ชำระจำนวน 4,000 บาท
        2. สำหรับนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับส่วนลด 20% ชำระจำนวน 3,200 บาท
        3. สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชงดเว้นค่าธรรมเนียม โดยจำกัดเล่มละ 1 เรื่องเท่านั้น

ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 147-1-03636-7 สาขาเมืองทองธานี
โปรดส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมมาที่อีเมล ectjournal@stou.ac.th

หมายเหตุ ทั้งนี้การชำระเงินไม่ได้การันตีการตีพิมพ์ลงวารสาร แต่ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของผู้พิจารณาบทความและกองบรรณาธิการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล
kemmanat.min@hotmail.com
รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
supanita.sud@stou.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภนิตา สุดสวาสดิ์

ECT Journal เป็นวารสารทางวิชาการ ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  2. เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  3. เป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็น การเสนอทัศนะด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  4. เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม และผลงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รูปแบบการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ (Peer review)

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review) และบทความวิจัยและบทความวิชาการทุกบทความในวารสาร ECT Journal ต้องผ่านการตรวจพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนนำมาเผยแพร่ลงในวารสารเท่านั้น

ภาษาที่รับตีพิมพ์ (Language)

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ

การจัดทำวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีการจัดทำวารสารเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) แบบตีพิมพ์ (Print) ISSN  1686-5375 ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2547  และ 2) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ISSN 1686-5375  ตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 16 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

เจ้าของวารสาร (Publisher )

  • สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การเสนอบทความ

ผู้ที่สนใจนำเสนอบทความ วิจัย และบทความวิชาการส่งวารสาร ECT Journal

ขอเชิญส่งบทความของท่านมาได้ที่เว็บไซต์

https://www.tci-thaijo.org/index.php/ectstou/index

แบบฟอร์มบทความของวารสาร

แบบฟอร์มบทความของวารสาร

หมายเหตุ ต้องนำเสนอตามรูปแบบการพิมพ์ของวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) ที่กำหนดไว้ 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม

e-mail: kemmanat.min@hotmail.com หรือ ectjournal@stou.ac.th

โทร. 02-504-7849 โทรสาร 02-504-7309