Editorial Team

ที่ปรึกษา

 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 2. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

คณะกรรมการตรวจพิจารณาบทความ (Peer Review)

ภายนอกสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 1. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์                                                  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 2. ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 3. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ทาแดง                                                    กรุงเทพมหานคร
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สมพงษ์                                                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง                                           มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง                                    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์                                           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.วารินทร์ รัศมีพรหม                                          กรุงเทพมหานคร
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม                                    มหาวิทยาลัยศิลปากร
 11. รองศาสตราจารย์ ดร. กานดา พูนลาภทวี                                          กรุงเทพมหานคร
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล                              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 13. ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์                                                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 14. รองศาสตราจารย์.ดร.สรัญญา เชื้อทอง                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 15. รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต                                           มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 16. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 17. รองศาสตราจารย์ ดร.ศยามน อินสะอาด                                            มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 18. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้                                          มหาวิทยาลัยศิลปากร
 19. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี                                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 20. รองศาสตราจารย์.ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล                                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภายในสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 1. รองศาสตราจารย์ ดร. สมัครสมร ภัคดีเทวา
 2. รองศาสตราจารย์ ดร. เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์
 4. รองศาสตราจารย์อภิญญา สนกนก
 5. รองศาสตราจารย์ ดร. ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฐ์ ณัฎประเสริฐ
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทูรย์ วงษ์อามาตย์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภนิตา สุดสวาสดิ์
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี
 11. อาจารย์ ดร. ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
 12. อาจารย์ ดร. กวิทธฺ์ ศรีสัมฤทธิ์
 13. อาจารย์ ดร. พัทธนันท์ บุตรฉุย
 14. อาจารย์ ดร. พันทิพา อมรฤทธิ์
 15. อาจารย์ ดร. ปิยพจน์ ตัณฑะผลิน
 16. อาจารย์ ดร. วชิระ พรหมวงศ์
 17. อาจารย์ ดร. ศศิญานัยน์ แสนแพง
 18. อาจารย์ ดร.ดวงพร ทรัพย์ลักษณ์
 19. อาจารย์ ดร. สิริกัญญา มณีนิล
 20. อาจารย์ ดร. สืบวงศ์ ชื่นสมบัติ
 21. อาจารย์ ดร. อภิสิทธิ์ เถายะบุตร

กองบรรณาธิการจัดทำวารสาร

   บรรณาธิการบริหาร
    รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   บรรณาธิการภายนอก
    1. ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์                            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

    2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิศ ภู่ศิริ                                   กรุงเทพมหานคร

    3. รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช โศภีรักข์                         กรุงเทพมหานคร
    4. รองศาสตราจารย์คุณธัม วศินเกษม                             จังหวัดนนทบุรี
    5. รองศาสตราจารย์พงศ์ศิษฎ์ ไทยสีหราช                      จังหวัดนนทบุรี
    6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์                มหาวิทยาลัยทักษิณ

   บรรณาธิการภายใน
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภนิตา สุดสวาสดิ์                         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    2. อาจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์                                     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช