บทความสัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการศึกษาสำหรับประเทศไทย 4.0 เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 5.0 โดยสภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน พ.ศ. 2562

Authors

  • ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

Abstract

บทความสัมภาษณ์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-06-30

How to Cite

พรหมวงศ์ ศ. (2019). บทความสัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการศึกษาสำหรับประเทศไทย 4.0 เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 5.0 โดยสภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน พ.ศ. 2562. Education and Communication Technology Journal, 14(16), A1-A15. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ectstou/article/view/216043