ผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยมต่อความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2

Main Article Content

วรรณา เสนีย์วงศ์
ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
เพ็ญนภา กุลนภาดล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยมต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง  ในปีการศึกษา 2562  จำนวน 200 คน  ที่มีคะแนนความมีวินัยในตนเองน้อยที่สุด  จำนวน 20 คน  และสุ่มอย่างง่ายแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  คือ  กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  กลุ่มละ 10 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่แบบวัดความมีวินัยในตนเอง และโปรแกรมการปรึกษากลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  นักเรียนกลุ่มทดลองได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ รวมเป็น 12 ครั้ง  ครั้งละ 60 นาที  ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามปกติ  การเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 2 ระยะ  คือ  ระยะก่อนการทดลองและระยะหลังการทดลอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลองและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองระหว่าง ระยะเวลาก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมีคะแนนความมีวินัยในตนเอง  ระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ นักเรียนที่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมีคะแนนความมีวินัยในตนเองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย

References

กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2559). เปิดศักยภาพ “ศรีราชา” เมืองหลวงแห่งอุตสาหกรรม. สืบค้นจาก https://www.home.co.th/hometips/detail/86207

เด่นดวง นำภา.(2558).วินัยในตนเองของนักเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ). งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยบูรพา.

ธิดารัตน์ ธนะคำดี.(2552).การพัฒนาแบบวัดความมีวินัยในตนเองสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ลักขณา สริวัฒน์.(2560). ทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษา.กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์.

วรรณรา พงษ์สิน.(2550). ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักการของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบักดอง จังหวัดศรีษะเกษ.วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.(2560).แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.(2561). การวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.(2561). คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา.กรุงเทพฯ:พริกหวานกราฟฟิค.