การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมตามหลักพุทธศาสนา

Main Article Content

กุลทราภรณ์ สุพงษ์
สิริอร จุลทรัพย์

บทคัดย่อ

บทความนี้  มุ่งนำเสนอการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ  ปัญญา     ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติของประเทศไทยฉบับปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมา   ได้กำหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  การนำเสนอบทความนี้เป็นการบูรณาการแนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์  การพัฒนาเชาวน์อารมณ์  และเชาว์ปัญญา  แนวคิดทางสังคมวิทยาเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคม  แนวคิดการจัดการศึกษาตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้เกิดแก่ผู้เรียน  และการจัดการเรียนรู้ในโลกศตวรรษที่ 21  เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมาย คือ ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม  ดีงาม  และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิชาการ

References

กาญจนา หาญศรีวรพงศ์ และพระมหามิตร ฐิตปญฺโญ. (2562). สมาธิกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, 19(1), 287-295.

ขวัญษา เอกจิตต์ และอุทัย สติมั่น. (2559). หลักไตรสิกขากับการพัฒนาตน. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์, 3(2), 170-179.

เจตพล แสงกล้า และภาณี วงษ์เอก. (2558). ประชากรสามกลุ่มวัยได้อะไรจากการสวดมนต์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา จํากัด.

ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร. (2562). การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมภายในศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม. สืบค้นจาก https://www.thaihealth.or.th/Content/47099

ทัศน์วลัย เนียมบุปผา. (2559). รายงานพิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แผนการศึกษาฯ ต้อง ชักนำสู่การปฏิบัติได้จริง. วารสารศึกษาไทย, 13(132), 3-4.

นิรันดร์ จุลทรัพย์. (2560). กระบวนการพฤติกรรมโดยใช้หลักไตรสิกขาและแนวคิดทางจิตวิทยา.

สงขลา: ม.ป.ท.

ประพนธ์ ผาสุขยืด. (2552). ความรู้ ปัญญาและการเรียนรู้. สืบค้นจาก https://www.moe.go.th/moe/ th/news

พงศกร สุกิจญาณ. (2556). การจัดการเรียนรู้ด้วยหลักไตรสิกขาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พระครูกิตติโชติคุณ และคณะ. (2561). ศีลในฐานะเครื่องมือพัฒนามนุษย์. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, 5(2), 44-54.

พระธีระ จิตตโสภโณ. (2555). ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขาในโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี.

พระปลัดปรีชา คนฺธโก. (2560). ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของไตรสิกขาในฐานะเป็นขบวนการให้เกิดญาณ 16. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 5(2), 169-180.

พระพรหมคุณาภรณ์. (ป.อ.ปยุตฺโต). (2541). ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม. สืบค้นจาก https://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/aconstitutionforlivingthai-eng.pdf

พระพรหมคุณาภรณ์. (ป.อ.ปยุตฺโต). (2545). พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้. นนทบุรี: เอสอาร์พริ้นติ้งแมสโปรดักส์.

พระพรหมคุณาภรณ์. (ป.อ.ปยุตฺโต). (2546). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม (พิมพ์ครั้งที่ 12). สืบค้นจาก https://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=37

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ.2561–2580. สืบค้นจาก https://www.nesdb.go.th/download/document/SAC/NSSumPlanOct2018.pdf

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2561). รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สมชาย ปรีชาศิลปกุล. (2560). 20 ปี รัฐธรรมนูญ 2540: การปฏิรูปการเมืองไทยในอุ้งมือนักกฎหมายมหาชน. สืบค้นจาก https://www.the101.world/20-year-constitution-2540

สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี. (2558). รายการพบหมอรามาช่วง Big Story การสวดมนต์บำบัดโรค.สืบค้นจาก https://med.mahidol.ac.th/ramachannel/home/article

สุพัตรา ตันประเสริฐ. (2547). ผลของการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามโปรแกรมการฝึกของคุณแม่สิริ กรินชัย ที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตระหนักรู้ตนเองของนักศึกษาพยาบาลที่มีลักษณะเก็บตัวและแสดงตัว. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

อดิศร หนันคําจร และคณะ. (2558). คุณลักษณะที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามวิถีพุทธของนักศึกษา. วารสารบริหารการศึกษา มศว., 12(22), 108-114.

องค์การสหประชาชาติประเทศไทย. (2560). เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย. สืบค้นจาก https://www.un.or.th/globalgoals/th/resources-and-press/

Anderson, L.W. and Krathwohl, D.R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of

Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman.

Bloom, B.S. (1956). A Taxonomy of Educational Objectives. New York: David Mckay.

Cole, R. (1997). The Moral Intelligence of Children. London: Bloombury.