การศึกษาสภาพปัญหาของนิสิตปฏิบัติการสอน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Main Article Content

วัฒนพร จตุรานนท์
ศศิชญา แก่นสาร
โสภี ชาญเชิงยุทธชัย
กิตติคุณ หุตะมาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาของนิสิตปฏิบัติการสอน2) ศึกษาสภาพปัญหาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนิสิตปฏิบัติการสอน จำแนกตามระดับที่ปฏิบัติการสอน และ 3) ศึกษาสภาพปัญหาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนิสิตปฏิบัติการสอน จำแนกตามขนาดสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่5 จำนวน  31คน ที่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับสภาพปัญหาของนิสิตปฏิบัติการสอน ผลการวิจัยพบว่า 1)นิสิตปฏิบัติการสอนมีปัญหาการปฏิบัติการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( gif.latex?\mu= 2.26,  gif.latex?\sigma= 1.05) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการปฏิบัติหน้าที่ครูเป็นด้านที่มีปัญหามากที่สุด รองลงมาคือด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านความสัมพันธ์กับผู้บริหารและครูในโรงเรียนตามลำดับ 2) ผลการศึกษาสภาพปัญหาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำแนกตามระดับ พบว่า นิสิตที่ฝึกปฏิบัติการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  ( gif.latex?\mu= 2.51,  gif.latex?\sigma= 0.83) ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประถมศึกษา และระดับปฐมวัยมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย และ 3)ผลการศึกษาสภาพปัญหาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำแนกตามขนาดสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอนพบว่า นิสิตที่ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดใหญ่ มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย  ( gif.latex?\mu= 2.33, gif.latex?\sigma = 0.97 และ  gif.latex?\mu= 2.23, gif.latex?\sigma= 0.61ตามลำดับ) ส่วนนิสิตที่ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขนาดกลางมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด(gif.latex?\mu = 1.28,  gif.latex?\sigma= 0.00)

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย

References

เบญจวรรณ เกิดในมงคล. (2546). ศึกษาสภาพปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ สถาบันราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2554). หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี) ฉบับปรับปรุง ปีพ.ศ. 2554. (เอกสารอัดสำเนา).

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548. (2548, 5 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนพิเศษ 76 ง หน้า 39-46.

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562. (2562, 20 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนพิเศษ 68 ง หน้า 18-20.

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู. (2562). แบบประเมินนิสิตปฏิบัติการสอน สำหรับอาจารย์นิเทศก์วิชาเอก ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2562. มหาวิทยาลัยบูรพา. (อัดสำเนา).

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู. (2562). แบบประเมินนิสิตปฏิบัติการสอน สำหรับสถานศึกษา. มหาวิทยาลัยบูรพา. (อัดสำเนา).

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู. (2562). สมุดประจำตัวนิสิตปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยบูรพา. (อัดสำเนา).

พระมหาสกุล มหาวีโร. (2561). แนวทางการแก้ไขปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา. วารสาร “ศึกษาศาสตร์ มมร” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 6(1), 76-94

ยศวีร์ สายฟ้า. (2557). รอยเชื่อมต่อการเรียนรู้ระหว่างชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา: ก้าวย่างที่สำคัญของเด็กประถมศึกษา. วารสารครุศาสตร์, 42(3), 143-159.

ศิรดา ทองเชื้อ และ นฤมล ศราธพันธุ์. (2557). ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตฝึกสอน สาขาคหกรรมศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 29(2), 193-202.

สโรชา คล้ายพันธุ์. (2557). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 8(1), 63-76.

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน. (2561). เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1 ปีการศึกษา 2561. มหาวิทยาลัยบูรพา. (อัดสำเนา).

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน. (2561). เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 2 ปีการศึกษา 2561. มหาวิทยาลัยบูรพา. (อัดสำเนา).

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน. (2562). เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1 ปีการศึกษา 2562. มหาวิทยาลัยบูรพา. (อัดสำเนา).

สุรศักดิ์ ขำสิน. (2539). สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, ภาควิชามัธยมศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย