การพัฒนามาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน การบริหารโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

Main Article Content

นิติ นาชิต

บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อพัฒนามาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน การบริหารโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี และเพื่อตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน การบริหารโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ 1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยจำนวน 11 คน 2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมบรรณาธิการกิจ จำนวน 9 คน และ 3) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินคุณภาพของมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน จำนวน 11 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูล แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และแบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ การวิเคราะห์เนื้อหา


             ผลการวิจัยพบว่า การบริหารโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ได้แก่ การบริหารทรัพยากร การวางแผนและความร่วมมือ การพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และ การพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย  ตัวชี้วัด จำนวน 25 ตัว เกณฑ์ประเมิน คือ เกณฑ์ประเมินระดับตัวชี้วัด และผลการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน การบริหารโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี พบว่า ด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย

References

บุญชม ศรีสะอาด. (2554). การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: สุรีวิยาสาส์น.

นารีรัตน์ ภู่กัน. (2553). การพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน มหาวิทยาลัยทักษิณ.

นิติ นาชิต. (2560). การศึกษาสภาพการบริหารจัดการโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. สิงห์บุรี : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี.

นันทพงศ์ หมิแหละหมัน อรุณ จุติผล และธีระ รุญเจริญ. (2559). การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารจัดการที่ดีตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยภาครัฐในภาคใต้. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 16(1), 105 – 116.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี. (2560). รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560. สิงห์บุรี: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี.

ศิริชัย กาญจนวาสี. (2552). ทฤษฎีการประเมิน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2552). ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วย การบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. (เอกสารอัดสำเนา)

สุภาพร ไชยวงค์. (2545). การพัฒนาตัวบ่งชี้การดำเนินงาน เกณฑ์การตรวจสอบ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร. วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร.

สุวิมล ว่องวาณิช. (2544). การออกแบบระบบการประเมินผลภายใน. กรุงเทพฯ: วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น.