การจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริม การคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล

Main Article Content

พิมพ์พิศา พองไสยา
สุพรรษา รอดเชียงล้ำ
ณัฐนิช วงค์ษา
ปวรา ชูสังข์
กัญจนา ศิลปกิจยาน
วณิชชา สิทธิพล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กอนุบาลที่มีอายุ 4-5 ปี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน จำนวน 25 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วันวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที ในช่วงก่อนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ จำนวน 24 แผน และแบบประเมินพฤติกรรมการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล ก่อนการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบภาพ อยู่ระดับปานกลาง (gif.latex?\mu= 25.20, gif.latex?\sigma= 0.48) และหลังการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบภาพ อยู่ระดับมาก (gif.latex?\mu = 36.70, gif.latex?\sigma= 3.44)  และคะแนนเฉลี่ยของการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาศึกษา. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

ดุษฎี อุปการ และอรปรียา ญาณะชัย. (2561). การเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยควรเลือกใช้หลักการใด: “การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน” หรือ “การคิดเชิงบริหาร. นนทบุรี: ศิลปากรมหาวิทยาลัย.

นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล. (2561). รู้จักทักษะสมอง EF Executive Function Skills. คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions สาหรับครูปฐมวัย. กรุงเทพฯ: มติชน.

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์. (2561). เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ EF. กรุงเทพฯ: แพรวเพื่อนเด็ก อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

รุ่งเพชร หอมสุวรรณ์. (2564). การส่งเสริมทักษะการใช้สมองในการบริหารจัดการในเด็กปฐมวัย. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 15(2), 27-37.

วรเกียรติ ทองไทย. (2553). ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่าเรื่องจาก หนังสือภาพ (ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.

วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. (2545). เอกสารการเรียนการสอนวิชาพัฒนาการเรียนการสอน. มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ศิราณี อิ่มน้ำขาว และพูลสุข ศิริพูล. (2563). ทักษะการคิดเชิงบริหารจัดการชีวิตในเด็กปฐมวัย: การวิเคราะห์มโนทัศน์. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 30(3), 10-22.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบัน RLG. (2561). คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EXECUTIVE FUNCTIONS สำหรับครูปฐมวัย. กรุงเทพฯ :รักลูกกรุ๊ป.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2550). แนวทางการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

สุภาวดี หาญเมธี. (2559). พัฒนาทักษะสมอง EF ด้วยการอ่าน. กรุงเทพฯ: ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์.

สุภาวดี หาญเมธี. (2561). คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions สำหรับครูปฐมวัย (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: มติชน.

Diamond, A. (2016). Why improving and assessing executive functions early in life is critical. In J. A. Griffin, P. McCardle, & L. S. Freund (Eds.), Executive function in preschool-age children: Integrating measurement, neurodevelopment, and translational research (pp. 11–43). American Psychological Association.