ที่ปรึกษา                  

ดร.อรรถเวทย์  พฤกษสถาพร       รักษาการอธิการบดี                 

บรรณาธิการ

ดร.ศิริพงศ์  รักใหม่                           รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

กองบรรณาธิการ

     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณประคอง  ตันเสถียร        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  สังข์ศรี                   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา  ภาษีผล             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  นนทศักดิ์            มหาวิทยาลัยสยาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  ศิริวงศ์              มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย  จารุจิตติพันธ์       มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา  ธรรมกิตติภพ      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณดี  สุทธินรากร        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  รัตนวงษ์             มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  อุตสาหจิต            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี  อิสิชัยกุล              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์  นิยมญาติ           มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์  ประทุมราช         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์จรินทร์  เจริญศรีวัฒนกุล        มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิกา  ตั้งประภา         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  จันทร์เพ็ง         มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุนิสา  ทดลา             มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพศรี  ธรรมวิริยะวงศ์    มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวรณ์  วงศ์อรุณ              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน

ดร.ประวีณา  คาไซ           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

นางสาวเยาวภรณ์  เลิศกุลทานนท์        คณบดีคณะอุตสาหกรรมบริการ

ดร.วิลาสินี  ยนต์วิกัย           คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

นางสายพิน  เดชเรือง        รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวฌาณิกา  ศรีวรรณวิทย์     รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา

นายวัชรากร   มยุรี                รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ดร.พิศาล  สร้อยธุหร่ำ                   ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมกิจการครัวไทย

นายศักดา  กาญจนวนาวัลย์             ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

นางณัฏฐ์นรี  เพิ่มทอง                    ผู้จัดการอาวุโสแผนกพัฒนาตำราและวารสาร

นายจอมทัพ  ขวัญราช                   ผู้จัดการอาวุโสแผนกประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สถิตย์พงษ์  มั่นหลำ     ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวจี  แตงอ่อน          อาจารย์สำนักวิชาบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป

Assistant Professor, Akhilesh Trilesh Trivedi, Ph.D.     อาจารย์สำนักวิชาบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร นักรบ นาคสุวรรณ์      อาจารย์สำนักวิชาบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป