Guideline for Development of Workforce in MICE Industry Regarding the Context of Education 4.0

Main Article Content

วรพร หอมเอนก Woraporn Homanek
ชาคริต ศรีสกุน Chakrit Srisakun
วาทิต อินทุลักษณ์

Abstract

อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศคิดเป็นร้อยละ 6.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อย่างไรก็ตามปัญหาในการขาดแคลนของทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ทักษะ และลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยังคงเกิดขึ้นโดยรวมถึงอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยเช่นเดียวกัน การศึกษาไทย 4.0 เป็นแนวทางที่ประเทศไทยให้ความสำคัญไปพร้อมกับไทยแลนด์ 4.0 เพื่อช่วยคนไทยหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางของประเทศโดยมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม การบูรณาการการเรียนการสอนที่เกิดจากผสมผสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชนภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน WIL (Work Integrated Learning) ในการเรียนของอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่จะส่งเสริมการผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม MICE ดังนั้นบทความนี้จึงต้องการนำเสนอแนวคิดในการผลิตบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์ภายใต้บริบทการศึกษาไทย 4.0 ผ่านแนวคิด WIL ในการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ที่ได้ชื่อว่าเป็น คนไทย 4.0 ในการผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการประสานงานแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สร้างรายได้ให้แก่ประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวผ่านจากประเทศในระดับปานกลางไปสู่ประเทศในระดับสูงอย่างยั่งยืน

Article Details

How to Cite
Woraporn Homanek ว. . ห., Chakrit Srisakun ช. . ศ., & อินทุลักษณ์ ว. (2018). Guideline for Development of Workforce in MICE Industry Regarding the Context of Education 4.0. Dusit Thani College Journal, 11(special), 333–347. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/journaldtc/article/view/136308
Section
Academic Article

References

Abeysekera, I. (2007). Issues relating to designing a Work-Integrated Learning (WIL) program in an undergraduate accounting degree program and its implications for the curriculum. Asia-Pacific journal of Cooperative Education, 7-15.
Admission Premium. (24 September 2016). Thailand 4.0. Retrieved January 5, 2017, from Admission Premium: http://www.admissionpremium.com/news/1377
Banu, A. (2016). MICE–“Future for Business Tourism”. Int. J. Adv. Multidiscip. Res, 3(2), 63-66.
Boonlert Jittongwattana. (2011). MICE Business. Bangkok: Fern Governor Printing & Publishing.
Dawpong Rattanasuwan. (2016). Thailand and Educational Forward. Academic Conference Network of Higher Education Institutions at Central Region. Retrieved January 5, 2016, from Office of The Minister Newline: http://www.moe.go.th/websm/2016/aug/340.html.
Fleming, J., Hughes , H., Martin, A. J., & Zinn, C. (2008). Mximizing work integrated learning experiences through identifying graduate competencies for employability: a case study of sport studies in higher education. 10th Anniversry Edition of the Asia-Pacific journal of Cooperative Education, 189-202.
Franz, J. (2007). Work Integrated Learning for Design: A Scholarship of Integration. Connected 2007 International Conference on Design Education (pp. 1-4). Sydney, Australia: University of New South Wales.
IPK International. (2014). ITB World Travel Trends Report 2013/2014. Berlin, Germany: Messe Berlin GmbH.
Martin, A., & Hughes, H. (2009). How to Make the Most of Work Integrated learning: A Guide for students, Lecturers & Supervisors. Palmerston North, New Zealand: Massey University.
MGR Online. (3 January 2013). TCEB Add new MICE program in North of Thailand curriculum to produce 24,000 graduate students under open of AEC. Retrieved 5 January 2017, from: http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000000388
Nipat Tantisillapanon. (n.a.). MICE Industry- New Industry for the Country. Retrieved 5 January 2017, from Tourism Authority of Thailand: http://tourisminvest.tat.or.th/บทวิเคราะห์การลงทุนท่องเที่ยว.
Office of The Minister Newline. (2016). Office of The Minister Newline 340/2016 Special Speaker “Thailand and Educational Forward. Retrieved 5 January 2017, from Office of The Minister Newline: http://www.moe.go.th/websm/2016/aug/340.html
Panpetch Chinintron and Wochet Plaimart. (2010). Success Factors of Work-integrated Learning (WiL) on Higher Education in Thailand. Research Conference Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus 7th (p. 1056-1062). Nakorn Patum: Kasetsart University.
Paweena Pataela. (n.a.). Virtual Events and the Importance to Thai MICE Industry. Retrieved 5 January 2017, from Tourism Authority of Thailand: http://www.tourisminvest.tat.or.th/บทวิเคราะห์/บทวิเคราะห์การลงทุนท่องเที่ยว
Prachachat Business Online. (2016). Dr. Suvit Maesincee Driving Civil State to Thailand 4.0. Retrieved 5 January 2017, from Prachachat Business: http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1464064007
Smith, C. (2012). Evaluting the quality of work-integrated learning curricula: comprehensive framework. Higher Education Research and Development, 31(2), 247-262.
Tanita Sangwichien. (2015). Characteristics of New MICE People. MKTevent, p.5.
Teerakiat Jareonsettasin. (2016). Research on Innovative Education and Educational Management for Sustainable Development. Academic Conference of the Teachers Council 2016. Bangkok: Teachers Council.
Thai Health Promotion Foundation. (2016). Driving Thai Education to Thailand 4.0. Retrieved 5 January 2017, from THPF website: http://www.thaihealth.or.th/Content/33499.ขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ ไทยแลนด์ 4.0
Thai PBS. (2016). Ministry of Education Prepared the Education Curriculum for Thailand 4.0. Retrieved January 5, 2560, from Thai PBS: http://news.thaipbs.or.th/content/255063.
Thailand Convention & Exhibition Bureau. (2015)a. Success of Thailand's MICE Industry in 2015. Bangkok, Thailand: Thailand Convention & Exhibition Bureau (Public Organization).
Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) and Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University (Sasin). (2012). Introduction to MICE Industry. Bangkok: Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB).
Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB). (2015). TCEB lunches 5 Highlighted Projects Developing MICE Workforces Capacity in 2015. Retrieved 5 January 2017, from BUSINESS EVENTS THAILAND: https://www.businesseventsthailand.com/th/nc/news-download/news-download/detail/article/624-tceb-strengthens-thailands-leadership-position-as-the-hub-of-mice-education-in-asean/
Thailand Convention & Exhibition Bureau. (2015)b Thailand's MICE Industry Report 2015. Bangkok, Thailand: Thailand Convention & Exhibition Bureau (Public organization).
Thailand Conventionm & Exhibition Bureau. (2011). Mice Movement in Asia. Retrieved January 5, 2017, from TCEB: https://www.businesseventsthailand.com/fileadmin/user_upload/documents/mice-publications/Mice_Movement_in_Asia.pdf
Thairath. (2016). Decode “Thailand 4.0” Building New Economy Overcoming Middle Income Trap. Retrieved January 5, 2560, from Thairath online: http://www.thairath.co.th/content/613903.
The Office of SMEs Promotion (OSMEP). (2016). MICE Industry. SMEs Knowledge Center (55).
Wannapa Luekitinan, Wannapol Kitakunan, Patchanee Nontasak, and Karnathai Suksawang. (2015). Graduate Quality Monitoring for Cooperative Education. Burapha University.