THE READINESS TO ACCOMMODATE TO ASEAN ECONOMIC COMMUNITY OF HOTELS AND RESORTS IN PRACHUAP KHIRIKHAN PROVINCE

Main Article Content

ณัฐธภรณ์ โรจน์สัญญากุล Nathaporn Rojsanyakul

Abstract

This research was determined to 1) study strategies to support change by external factors 2) to compare the level of preparation for entry into the ASEAN Economic Community and 3) study the relationship between strategies to support the change of external factors to prepare for entry into the ASEAN Economic Community. The samples are hotels and resorts in Prachap Khirikhan Province comprising of 99 3 star hotels, 43 4 star hotels and 16 5 star hotels totaling 158 hotels. Data were collected from management or representatives responsible for the marketing and sales of hotels and resorts. Questionnaires were used to collect data. The statistics used in this study include frequency, mean and standard deviation, independent t-test, One-way ANOVA and Pearson’s Product Moment Correlation.


Findings were as follows: 1) Hotels and Resorts in Prachap Khirikhan province with 3-5 stars; most participants are members of the Thai Hotel Association and commented that the ASEAN Economic Community is an opportunity for the tourism industry rather than being a barrier. 2) Hotels and resorts in Prachap Khirikhan Province have strategies to adapt to changing external factors as a whole, at a high level. The primary strategy is the overall business strategy, followed by marketing, finance, and production /services, technology or innovation and human resources. 3) Hotels and resorts in Prachap Khirikhan province are preparing to enter the ASEAN Economic Community as a whole, was shown as moderate. The highest level of preparation was shown as network, followed by products and services, management, innovation and information technology, growth abroad, personnel, retaining existing customers and expanding their your customer base.

Article Details

How to Cite
Nathaporn Rojsanyakul ณ. . โ. (2018). THE READINESS TO ACCOMMODATE TO ASEAN ECONOMIC COMMUNITY OF HOTELS AND RESORTS IN PRACHUAP KHIRIKHAN PROVINCE. Dusit Thani College Journal, 10(1), 23–43. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/journaldtc/article/view/136357
Section
Research Article

References

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา. (2554). แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ. (2555).
ท่องเที่ยวไทยพร้อมเข้าสู่ AEC หรือยัง. TAT Tourism Journal, 2 (เมษายน-มิถุนายน), 30-39.
คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ. (2557, มกราคม-เมษายน). การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อการเติบโต
ของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 8 (1), 173-188.
จุรีรัตน์ คงตระกูล. (2556). โอกาสทางการตลาดท่องเที่ยวไทยบนความท้าทายกับการก้าวสู่ AEC (ตอนที่ 1).
TAT Tourism Journal, 2 (เมษายน-มิถุนายน), 62-71.
จุรีรัตน์ คงตระกูล. (2556). โอกาสทางการตลาดท่องเที่ยวไทยบนความท้าทายกับการก้าวสู่ AEC (ตอนที่ 2).
TAT Tourism Journal, 3 (กรกฎาคม-กันยายน), 62-71.
จำเริญ จิตรหลัง. (2551). รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัย การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อ
องค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใต้. ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, ฝ่ายวิจัยธุรกิจ. (2556, ตุลาคม 30). วิเคราะห์ประเด็น
ธุรกิจ : ภาคการท่องเที่ยว......เครื่องยนต์สำรองของเศรษฐกิจไทย. ค้นเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2556,
จาก www.exim.go.th/doc/newsCenter/43641.pd.
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ. (2554). ธุรกิจไทยจะก้าวอย่างไรในยุค
AEC. SCB Economic Intelligence Center Monthly/February. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
บมจ.ธนาคารกรุงไทย, ฝ่ายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ (2556, มกราคม). สรุปภาวะเศรษฐกิจปี 2556 และแนวโน้มปี 2557. สารวิจัยธุรกิจ, 18 (1), 1-8.
บมจ.ธนาคารกรุงไทย, ฝ่ายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ. (2554, มิถุนายน). ทุนข้ามชาติที่มาพร้อมกระแสการเปิดเสรี. ค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2556, จาก www.uih.co.th .
ปวีณา ศิวาลัย และรัตพงษ์ สอนสุภาพ. (2557). การปรับตัวของธุรกิจโรงแรมไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา : โรงแรมเอ็มโพเรียมสวีท บาย ชาเทรียม. วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ, 4 (1), 257-285.
พิบูล ทีปะปาล. (2555). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัชรกฤต แย้มโอฐ. (2555). ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ตอนที่ 1. TAT Tourism Journal, 3 (กรกฎาคม-กันยายน), 67-72.
เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ. (2555). รับมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 ชิงลงมือก่อนได้เปรียบนักธุรกิจไทย “ยึดหัวหาด”. ค้นเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2556, จากhttp://www.jpp.moi.go.th/detail.php?section=7&id=10