THE CURRICULUM COMPARISONS BETWEEN BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAMS OF DUSIT THANI COLLEGE AND THE ASEAN COMPETENCY STANDARDS

Main Article Content

ศิริพงศ์ รักใหม่ Siripong Rugmai
อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร Atthawet Prougestaporn
ภูวเรศ อับดุลสตา
ประวีณา คาไซ
พลอยจรัส ประกัตฐโกมล

Abstract

The objectives of this research were to 1) analyze and compare the curriculums in Bachelor of Business Administration of Dusit Thani College (DTC) with the ASEAN competency standards for tourism professionals; and 2) propose a guideline for the curriculum development relevant to the ASEAN Competency Standards.  In this qualitative research, the ASEAN Common Competency for Tourism Professionals-related documents and officials papers about DTC bachelors’ degree programs, including information obtained from the hospitality-related courses, were examined.  The findings revealed that there were 242 units of ASEAN Competency Standards for the tourism professionals of 32 job titles in the Hotel and Travel Services.  Clearly specified in each unit of competency, it contains a unit descriptor, elements and performance criteria, assessment guide and criteria aspects of assessment.  In comparison with DTC curricula, it was found that most ASEAN units of competency are correlated with courses of Business Administration Programs offered at DTC according to the program structure in core and major required courses.   Thus, in a guideline for program development, there should be units of competency included in DTC relevant course descriptions and application of critical aspects of assessment.


 

Article Details

How to Cite
Siripong Rugmai ศ. . ร., Atthawet Prougestaporn อ. พ., อับดุลสตา ภ., คาไซ ป., & ประกัตฐโกมล พ. (2018). THE CURRICULUM COMPARISONS BETWEEN BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAMS OF DUSIT THANI COLLEGE AND THE ASEAN COMPETENCY STANDARDS. Dusit Thani College Journal, 10(1), 151–165. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/journaldtc/article/view/136537
Section
Research Article

References

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2555). ภาพรวมความเป็นมาของอาเซียน. เอกสารเผยแพร่ในการประชุมสัมมนา เรื่อง “การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อการรองรับการเปิดเสรีการค้าและบริการภายใต้กรอบอาเซียน”.
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2558). ผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2557. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
จิรประภา อัครบวร. (2549). สร้างคนสร้างผลงาน. กรุงเทพฯ : ก.พลพิมพ์ (1996).
ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์. (2555). คุณภาพบริการ: ความจำเป็นของการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในธุรกิจโรงแรม. คณะศิลปศาสตร์ 2532). ทฤษฎีหลักสูตรการออกแบบและพัฒนา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา.
ณรงค์วิทย์ แสนทอง. (2547). มารู้จัก Competency กันเถอะ. กรุงเทพฯ : เอ็ช อาร์ เซ็นเตอร์.
ธำรง บัวศรี. (2532). ทฤษฎีหลักสูตรการออกแบบและพัฒนา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.royin.go.th/dictionary/. [18 เมษายน 2558].
วรรณดี สุทธินรากร. (2556). การวิจัยเชิงคุณภาพ : การวิจัยในกระบวนทัศน์ทางเลือก. กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์.
ศิริชัย กาญจนวาสี. (มปป.). การประเมินหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.edu.tsu.ac.th/major/eva/files/journal/scan1.pdf [25 พฤศจิกายน 2557].
ศิริพงศ์ รักใหม่ และภูวเรศ อับดุลสตา. (2555). แนวทางพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน. รายงานวิจัย. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข และกุลยา อุปพงษ์. (2552). ความคิดเห็นของบัณฑิตรุ่นที่ 2 ต่อหลักสูตรบัญชี คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี. วิทยาลัยราชพฤกษ์.
สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว. (2555). ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน 32 ตำแหน่งงาน. กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์.
สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว. (2556). มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพสำหรับการท่องเที่ยวอาเซียน. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
สุบิน ยุระรัช และคณะ. (2554). ความพร้อมในการพัฒนาบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รายงานวิจัย. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.
สุภางค์ จันทวานิช. (2551). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 16. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์. (2554). Road Map วิชาชีพท่องเที่ยวไทยเตรียมพร้อมสู่เสรีแรงงานอาเซียน. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2552). กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552. กระทรวงศึกษาธิการ.
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2553). ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกอก ล๊อก.
สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา. (2548). เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
Krippendorff K. (1980). Content Analysis: An Introduction to its Methodology. Newbury Park: Sage Publications.
Parry, B. Scott. (1997). Evaluating the Impact of Training. New York: John and Willey.
Stark, J. S., & Lattuca, L. R. (1997). Shaping the college curriculum: Academic plans in action. Boston: Allyn and Bacon
Taba, H. (1962). Curriculum Development: Theory and Practice. New York: Harcourt Brace.
Tyler, R.W. (1950). Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago: University of Chicago Press.
William Angliss Institute. (2015). ASEAN-Australia Development Cooperation Program Phase II. Available from http://www.waseantourism.com/ [26 December 2014].